2Corinthians (3/13)  

1. Mani inhril mawi ei thaw nawk an ta maw? An naw leh, mi danghai ang bokin rikawmenna lekha kan hung chawi amanih, nangnia inthokin chu chu kan lak amanih a ngai ta hiel a ni maw?
2. Nangni hi kan lekha, mi tin hriet le tiem dinga kan lungril pheka ziek chu in nih.
3. Nangni hi Krista lekha, keini a mi'n ziektir, lekhatuia ziek ni lo, Pathien hring thlaraua ziek, lung pheka ziek ni lo, mihriem lungril pheka ziek chu in nih ti a chieng.
4. Chuong ang khop chun Krista zarin Pathien hmaah kan inring zo a nih.
5. Keini ngot chun kan tlin naw a, keini thaw anga hang hril ding ieng khom a um bok nawh; kan tlinna chu Pathiena inthok a ni lem.
6. Ama chun Thuthlung Thar rongbawltu ni tlakah a mi siem a, chu chu Dan, hawropa ziek ang kha ni loin Thuthlung Thar, Thlaraua ziek chu a ni lem. Dan, hawropa ziek chun thina a'n tlungtir a, Thlarau ruok chun hringna a pek.
7. Mosie hmel eng, chuoi nawk el ding hman Israel nauhaiin an en zing ngam naw hiel khopin a ropui a, lunga hawropa ziek, thina intluntu rongbawlna hman khang khopa ropui a ni chun,
8. Thlarau rongbawlna lem chu nasa takin a ropui zuol naw di'm a ni?
9. Thiemnaw inchangtirna rongbawlna hman a ropui chun, thiem inchangtirna rongbawlna lem chu a va hang ropui ding ngei de!
10. Chu konga chun, ropui tak kha a neka ropui lem daih a lo um tah leiin a ropui zing ta nawh.
11. Chuoi nawk el hman chuong ang khopa ropui a ni chun chuoi ta lo ding ropuina chu a va nasa awm ngei de!
12. Chuong ang beiseina chu kan nei leiin kan huoi a nih.
13. Mosie hmel eng a chuoi chena Israel nauhaiin an en zing nawna dinga a hmai a'n khum ang khan keini chun kan thaw ve nawh.
14. An lungril sukchololin a um a, voisun ni chen khom hin Thuthlung Hlui bu an tiem chang po leh chu hmai inkhumna chun an lungril a la'n khum zing a nih. Hawkpek an la ni hri nawh; chu inkhumna hawk thei chu Kristaa chauh a ni si a.
15. Tu chen khom hin Mosie lekhabu an tiem changin chu inkhumna chun an lungril a la'n khum zing a nih.
16. Nisienlakhom, Lalpa tieng tu khom a ngha pha, chu inkhumna chu hawkpek a ni chauh hlak.
17. Lalpa chu Thlarau a na, Lalpa Thlarau umna taphotah zalenna a um hlak.
18. Chuongchun, eini hmai inkhum ve lohai hi Lalpa ropuizie tar langna darthlalang chu ei ni a, ropuinaa inthoka ropui zuol pei dinga ama angpuia siem danglam pei ei nih. Chu chu Lalpaa inthoka hung um a na, ama chu Thlarau a nih.

  2Corinthians (3/13)