2Chronicles (4/36)  

1. Solomon chun dar maicham a dung meter kuo, a khang meter kuo, a'n sangzie meter li le a chenve a siem a.
2. Chun, dar tuizeng kuol a sung a, chu chu a laiah hol tlanga meter li le a chenve le an sangzie meter hni le centimeter hni a nih. A rei kuol chu meter sawm le pathum le centimeter hnia lien a nih.
3. A rei hnuoi chara chun bawngchal lim, meter chenve dan peia intlarin, a vet suok a. Chu bawngchal limhai chu tlar hniin a um a, tuizeng le sakhata sung vong a nih.
4. Tuizeng chu bawngchal sawmpahni chunga inthut a na, bawngchal pathumin hmar tieng, pathumin sim tieng, pathumin sak tieng, pathumin thlang tieng an ngha a. Bawngchalhai chunga chun tuizeng chu a'n nghat a, an rengin hnung tieng an innghat tuo seng a.
5. Tuizeng bang chu millimeter sawmsari le panga vela sa a na, a rei chu no rei ang, lili par vul lai ang a nih. Tuizeng chu tui litar singli keng a nih.
6. Chu zoah insawpna ding maihun sawm a siem a, panga chu sim tieng, panga dang chu hmar tieng, a sie a. Chuonghai chu pumraw thilhlanhai sawpna dingin an hmang a, tuizenga mi ruok chu thiempuhai insawpnaa hmang ding a nih.
7. Chun, a siem dan dinga ruot ang takin rangkachak khawnvar siena ding sawm a siem a, tempula chun sim tieng panga, hmar tieng panga ve ve a sie a.
8. Dawkan sawm a siem a, tempula chun sim tieng panga, hmar tieng panga ve ve a sie a. Thil thena ding rangkachak berbu zakhat a siem bok a.
9. Chun, thiempuhai umna ding tuolzawl a siem a, a puo tieng chun tuolzawl lien tak le a kotkharpui chu a siem bok a, kotkhar chu dar tuiin a'n luon a.
10. Chun, tuizeng chu tempul sim sak tieng kila chun a sie a.
11. Bur le bel dam, vutluo dam le thil thena berbu dam a siem bok a. Chuongchun, Pathien tempula dinga lal Solomonin Huram an siemtir chu a zo ta a.
12. Chuong a siempekhai chu: dar ban pahnih; a ban sipa thut mum ding a hmor inbawk pahnih; ban sipa thut mum hmor inbawk pahnihai cheina ve ve hai;
13. ban sipa thut mum hmor bawk khei para theibufai lim zali, tlar hnia a rem hai dam;
14. maihunhai le an innghatna thuthai;
15. tuizeng le a'n thutna bawngchal sawmpahnihai dam;
16. bur le bel hai, suodur hai, sa thurna thirkut hai le chuonghai le inzom thil danghai po po. Huram-Abiin LALPA tempula ding lal Solomon a siempekhai po po chu dar tle chi vonga siem a nih.
17. Lal chun Jordan phai Sukot le Zarethan inkara pilbel khurah chuonghai popo chu a'n sungtir vong a nih.
18. Hieng po po Solomonin a'n siemtirhai hi a tam tham em leiin dar an hmang zat khom buk seng ruol lo a nih.
19. Solomonin tempul hmangruo dang a'n siemtirhai chu: rangkachak maicham dam, hlanbei siena dawkan dam;
20. ruot anga Hmun Thienghlim hmaa sit ding rangkachak hlir hlaka siem khawnvar siena hai le khawnvar sit ding dam;
21. rangkachak hlira siem parte lim hai, khawnvar hai, chaiche hai,
22. khawnvar phita chep ruolna hai, thil thena berbu hai, thleng hai, mei lakna hai dam; Hmun Thienghlim Tak pindana kotkharhai le a pindan puia kotkharhai dam a nih.

  2Chronicles (4/36)