2Chronicles (36/36)    

1. Chuongchun, chu rama mihai chun Josia naupa Jehoahaz chu an thuoi a, Jerusalemah a pa aiin lalah an siem a.
2. Jehoahaz inlal tan chun kum sawmhni le kum thum mi a na, Jerusalemah thla thum a'n lal a.
3. Aigupta lalin Jerusalema a lalna chu a hung banpek a, a ram chu tangkaruo kilogram sangthum zali le rangkachak kilogram sawmthum le pali chu sie-ah a'n chawitir a.
4. Neko chun Jehoahaz unaupa Eliakim chu Judai ram le Jerusalema lalah a siem a, a hming chu Jehoiakim tiin a thlakpek a. Chun, Neko chun a unaupa Jehoahaz chu Aigupta ramah a thuoi a.
5. Jehoiakim chu kum sawmhni le panga a niin a'n lal tan a, Jerusalemah kum sawm pakhat lalin a um a, LALPA Pathien mithmuah thil tha lo a thaw hlak a.
6. Babulon lal Nebukadnezzar chu ama bei dingin a hung inthok a, Babulona thuoi dingin kol a'n buntir a.
7. Nebukadnezzar chun LALPA tempula bur le belhai khom Babulon tieng a chawi a, Babulon khuoa a pathien tempula chun a sie a.
8. Jehoiakim chanchin dang le thil tirdakum a thawhai le a khawsak danhai chu Israel lal le Juda lalhai chanchin inziekna buah a chuong. A naupa Jehoiakin chun a lalna chu a hung hluo a.
9. Jehoiakin a hung inlal chun kum sawm le pariet mi a na, Jerusalemah thla thum le ni sawm a'n lal a, LALPA mithmuin thil tha lo a thaw hlak a.
10. Kum a hung invoi chun Nebukadnezzarin mi a hung tir a, LALPA tempula bur le bel tha tak tak leh Babulon tieng a'n thuoitir a, a unaupa Zedekia chu Judai ram le Jerusalema lalah a sie a.
11. Zedekia chu kum sawmhni le pakhat a niin a hung inlal a, Jerusalemah kum sawm pakhat a'n lal a.
12. LALPA a Pathien mithmuah thil tha lo a thaw hlak a, LALPAN a thu hriltua a hmang zawlnei Jeremia laka chun a'n phahnuoi nuom nawh.
13. Chun, Pathien hmingin Lal Nebukadnezzar chungah ringum zing dingin intiemkam sienkhom a laka chun a hel a, lulul a'n suo a, LALPA Israelhai Pathien tieng ngha nuom loin a lungril a sukkhau a.
14. Chu bakah, thiempuhai lukhaituhai po po le mipuihai chun Pathien hre lo mihai thaw dan ang bokin thil tirdakum tinreng thawin, Jerusalema tempul, LALPA ta dinga inhlan thienghlim chu milem bieknaa hmangin an sukporche a.
15. LALPA, an pi le puhai Pathien chun mipuihai le a chengna Tempul chu a lainat si leiin an kuomah zawlnei a tir a tir a.
16. Sienkhom, Pathien mi tirhai chu an lo nuizat a, an thuhai chu an lo ngainep a, a mihai chunga LALPA lungsenna hung inthok chu suklungawi nawk ngaina hrim inkaw lo khopin zawlneihai chu an lo suknomna a nih.
17. Chuleiin, LALPA chun anni soisa dingin Babulon lal a hung tir a, Tempul sunga chen khom an tlangvalhai chu a that a, mipuihai chungah zangaina nei der loin a che a, nunghak le tlangval le upa le tar tu khom hla bik nei loin kawlhnamin a that a, Nebukadnezzar kutah Pathienin a pek tawl vong si a.
18. Pathien Tempula bur le bel po po, a lien a chin, LALPA rosum an sie khawm po po hai le lal le mi lienhai sum sie khawm po po hai khom chu Babulon tieng a hawn vong a.
19. Chu zoah a sipaihai chun Pathien Tempul chu an raw a, Jerusalem kul banghai chu an sukchim a, lal inhai po po an raw fai vong a, thil hlu ieng khom suksiet loa maksan an nei nawh.
20. That loa an hla, tlawmte la dam um sunhai chu Babulon tieng Nebukadnezzar chun salah a thuoi a, chu taka chun ama le a pahai siehlawah, Persiahai hung lien chenin, an um ta a.
21. LALPAN zawlnei Jeremia hmanga a lo hril chu hung tlung kimin, zawlnei lo hril ang ngeiin, a tawpah a ram chu rausanin a um a, kum sawmsari sung chu sabat chawl a hmang tah a nih.
22. Persia lal Kura inlal tan kumin zawlnei Jeremia baua LALPAN thu an hriltir chu a hung tlung kim theina dingin LALPAN lal Kura lungril a chok tho a, a ram po poa tlang insampui dingin ziekin hi thu hi a puong a:
23. "Persia lal Kura chun hieng hin a tih: 'Hnuoia lalram po po hi LALPA, van Pathien chun a mi pek ta a. Judai ram Jerusalemah a Tempul bawl dingin a mi ruot bok a. Nangni laia LALPA mi taphot chu Israel ramah kir nawk thei in tih. LALPA in Pathien chun umpui cheu raw se'" tiin.

  2Chronicles (36/36)