2Chronicles (35/36)  

1. Josia chun Jerusalemah LALPA ta dingin Fekan Kut a buotsai a, Fekan kut beramte chu thla hmasa tak ni sawm le ni linaa chun a that a.
2. Thiempuhai sinthaw ding a ruotpek a, LALPA tempula rongbawl sin thaw dingin a'n fui a.
3. Israel mihai zirtirtu, Pathien ta dinga ser hrang Levihai kuoma chun, "Israel lal Davida naupa Solomon tempul bawla chun bawm thienghlim chu sie a ni tak leiin hmun tina liengkoa zawn kuol a ngai ta naw a, chuleiin in hun chu LALPA in Pathien le a mi Israelhai rongbawlna dingin hmang lem ta ro.
4. In zui dinga Israel lal Davida le a naupa Solomon haiin an lo ziek angin, in sungkuo inthe dan ang peia tempula mawphurna an pek cheu chu thaw dingin inbuotsai ro.
5. Hmun Thienghlima in umna ding senga chun ngir unla, in lo ngaisak dinga ruot sungkuohaiin tempula thilhlan an hung inhlan chu lo thangpui ro.
6. Fekan kut beramte chu that unla, insukthienghlim unla, mi a hunghai chu thangpui dingin inbuotsai unla, Mosie hmanga LALPAN thu a pekhai po po chu zawm ro" a ta.
7. Kuta hung mipuihai inhlan dingin Josia chun ama ran ruol laia mi beramte le kelte singthum le bawngchal sangthum a tumpek a, chuonghai chu lal taa mi vong a nih.
8. Lal thoktu lienhai khomin phal takin mipuihai le thiempuhai le Levihai ta dingin an hung tumpek bok a. Pathien Tempula hotu Hilkia hai, Zekaria hai le Jehiel hai khomin Fekan kuta inhlan dingin thiempuhai chu beramte sanghni le zaruk le bawngchal zathum an tumpek a.
9. Levihai hotu Konania le a unauhai Semaia le Nethanel hai le mi dang Hasabia hai, Jeiel le Jozabad hai khomin Fekan kuta Levihai inhlan dingin beramte le kelte sangnga le bawngchal zanga an tumpek bok.
10. Chuongchun, rongbawlna chu an buotsai a, lal thupek angin thiempuhai chu an hmun sengah an ngir a, Levihai khom chu an pawl dan ang peiin.
11. Chun, fekan kutna ding ranhai chu an that a, thiempuhaiin thisen chu an the a, Levihai chun a vun an inhlip a.
12. Mosie lekhabua chuong angin, an sungkuo inthe dan ang peiin, LALPA kuoma inhlan ding pumraw thilhlanhai chu an sie hrang a, chuong ang bok chun bawngchalhai khom chu an thaw a.
13. A dan ang takin fekan kut beramte sa chu an em hmin a; an inhlan thienghlimhai chu bel hrang hrangah an suong a, mi po po fak dingin inhmaw takin an thur suok a, an sem a.
14. Chu zoah Levihai chun anni le thiempuhai fak ding an buotsai a. Aron thla thiempuhai chu pumraw thilhlan le thauhai rawin zan inthim chena an buoi leiin Levihai chun anni le Aron thla thiempuhai fak ding chu an buotsai a nih.
15. Chun, Davida le Asaf le Heman le lal zawlnei Jeduthun hai thupek angin hla saktu Asaf nauhai chu anni hmunah an ngir a, kotkhar vengtuhai chu kotkhar tinah an um a, an unau Levihaiin fak ding an hung buotsaipek hlak leiin an sin an fesan ngai nawh.
16. Chu ni chun fekan kuta rongbawlna ser le sang chu an zo vong a, Lal Josia thupek angin pumraw thilhlan po po chu LALPA maichama chun an inhlan a.
17. Jerusalema um Israel mi po poin Fekan kut le Chol thang lo bei kut chu ni sa ri sung an hmang a.
18. Zawlnei Samuel hun laia inthokin chuong anga nasa chun Fekan kut an la hmang ngai nawh. Thiempuhai, Levihai, Jerusalema um po po le Judai ram le Israel rama mi po po thang tlang vonga Josia-in fekan kut a hmangpui ang hin Israel lal tu khomin an la hmangpui ngai nawh.
19. Fekan kut hi Josia inlala inthoka kum sawm le parietnaah an hmang a nih.
20. Josia-in Tempul siem that a zo hnung chun Aigupta lal Neko chu Karkemis run dingin Eufretis vadung tieng panin a'n thok tung a, Josia chun lo bei dingin a sipaihai leh a'n thok suok a.
21. Lal Neko chun, "Nang Juda lal, kei le nang ieng leiin am ei inbei ding a na? Ka do lai hnam chau a nih ka bei nuom. Pathienin inhmaw taka fe dingin a mi ti a nih. Ka kuoma um Pathien kal zawngin che lul naw rawh, chuong naw chun sukbohmang a ti che" tia hril dingin palai a tir a.
22. Nisienlakhom, Pathienin a biek ngei Neko thu hril chu Josia chun ngaithlaa inhnuk kir nekin a lal thuom chu inthlakin a'n siem danglam a, Megido ruomah lo bei dingin a fe a.
23. Thal kap mihaiin Josia chu an inhliem a. A mihai kuoma chun, "Hi taka inthok hin mi fe hmangpui ro, hliem na tak ka tuok a nih" a ta.
24. A siehlawhai chun a tawlailira inthokin an zawn suok a, tawlailir dangah an sie a, Jerusalem tieng an phur tung a, a thi a, a pi le puhai thlanah an phum a, Juda mi po po le Jerusalema mi po po chun an sun a.
25. Zawlnei Jeremia chun Josia sunna hla a phuok a, hla saktuhaiin Jeremia tap hla hi tu chen khom hin an la sak hlak. Sunna hla sak hi Israel ramah an hung ching a, chuong hlahai chu Sunna hla buah a chuong.
26. Josia inlal sunga thil tlung dang le LALPA dan po po zawm dinga a'n pek zozie le a thilthaw thathai chu,
27. a bula inthoka a tawp chenin, Israel lalhai le Juda lalhai chanchin inzieknaah a chuong.

  2Chronicles (35/36)