2Chronicles (34/36)  

1. Josia chu kum riet mi a niin a'n lal tan a, Jerusalemah kum sawmthum le kum khat a'n lal a.
2. LALPA mithmuah thil tha a thaw hlak a, a thlatu Davida lampui chu a hraw a, voi tieng amanih chang tieng amanih a petsan ngai nawh.
3. Kum riet a'n lal kum, naupang tak a la ni laia inthok hrimin a pu Davida Pathien chu a zong tan a, kum sawm le kum hni a'n lal kumin Judai ram le Jerusalema hmun sang hai, Asera lem thinghai, milem siem fawm le sung fawm hai po po chu an thiel fai vong a.
4. Baal maichamhai chu a mithmua ngei an sukchim a, a bula rimtui rawna maichamhai chu a suksiet vong a, Asera lem thinghai chu a phur a, milemhai le thil limhai po po chu a rawt nawi vong a, a nawihai chu chuong milem hmaa inthawituhai thlan chunga chun a phul a.
5. An maichamhai chunga chun thiempuhai ru a raw a, Judai ram le Jerusalem chu a'n thiel fai a.
6. Chuong ang chun Manase hai, Efraim hai, Simeon hai le Naftali hai chengna khuohai le an kawl vela hmun rausan tahai chenin a thaw vong a.
7. Maichamhai a sukchim a, Asera lem thinghai chu a phur a, milem siem fawmhai chu a rawt nawi a, rimtui rawna maichamhai chu a vuok koi vong a. Chuong ang chun Israel ram sung po poah a thaw a, Jerusalem tieng a kir nawk ta a.
8. Josia inlala inthoka kum sawm le parietnaa a ram le tempul an inthien fai tumin lal chun LALPA a Pathien tempul siem tha dingin Azalia naupa Safan hai, khawpui optu Maaseia hai le lekha ziektu Joahaz naupa Joa hai chu a tir a.
9. Thiempu Hilkia kuomah an fe a, kotkhar vengtu Levihaiin Manase mi hai, Efraim mi hai, Israel mi hlaa la um sun po po hai, Juda mi le Benjamin mi hai le Jerusalema cheng haiin Pathien tempula thawlawm an hung chawi an lo lak khawmhai chu an lo pek a.
10. Chu sum chu LALPA Tempul siem thatnaa inrawitu dinga ruothai kuoma chun an pek sawng a, anni chun Tempul ripertuhai le cheituhai hlawah an pek a.
11. Juda lalhaiin an lo intawptir tah Tempul siem thatna ding lung ser sa dam, tlungpum le kalkhanga hmang ding thing dam inchawkna dingin themthiemhai le in bawltuhai kuomah an pek a.
12. Mihai chun an sin ringum takin an thaw a. An hotuhai, sin relbawltu palihai chu Levi chia mi ngot, Merari thlaa mi Jahat le Obadia le Kohat thlaa mi Zekaria le Mesulam hai an nih. Hieng Levihai hi rimawi tum thiem vong an nih.
13. Levi danghai chu thil phurtuhai inrawitu dam le sinthawhai thaw ding iengkim relbawltu dam an na; Levi thenkhat chu lekha ziektu dam, thil rikawttu dam le kotkhar vengtu dam an nih.
14. Chun, LALPA Tempula sum an sie khawmhai an phor lai chun thiempu Hilkia chun Mosie hmanga pek LALPA Dan bu chu a hmu suok a.
15. Hilkia chun lekha ziektu Safan kuomah, "LALPA Tempulah dan bu kan hmu suok" a ta, Safan chu a pek a.
16. Safan chun lekhabu chu lal kuomah a chawi a, a kuomah, "I siehlawhaiin thaw dinga i ruot po po chu an thaw a.
17. LALPA Tempula tangka um po chu an lak suok a, hotuhai le sinthawtuhai an pek a.
18. Chun, thiempu Hilkia-in lekhabu a mi pek" tiin lal chu a hril a. Safan chun lal hmaah lekhabu chu a hang tiem a.
19. Lalin Dan thuhai a hang hriet chun a silpuon a pot thler a.
20. Lal chun Hilkia hai, Safan naupa Ahikam hai, Mika naupa Abdon hai, lekha ziektu Safan hai le lal siehlaw Asaia hai kuomah thu a pek a:
21. "Fe unla, hi lekhabu in hmu suoka thu zieka umhai chungthua hin keima le Israel le Judai rama hlaa la um sunhai ta dingin LALPA mi va rawnpek ro. Ei pi le puhaiin hi dan bua inziek ang hin LALPA thu chu an lo zawm naw leiin ei chungah LALPA a lo lungsen nasa ta hle a nih" a ta.
22. Chuongchun, lalin a tirhai le Hilkia chu silfen enkoltu Hasra naupa Tokat, Tokat naupa Salum nuhmei, zawlneinu Hulda kuoma chun an fe a, chu chungthua chun an va rawn a. Ama chu Jerusalem biel hninaa um a nih.
23. Ama chun an kuomah, "LALPA Israel Pathien chun hieng hin a tih: 'Ka kuoma hung tirtu cheu kuoma chun hieng hin hril ro:
24. LALPA chun hieng hin a tih: Ngai ta u, hi hmun le a sunga umhai chunga hin sietna intlungtir ka ta, Juda lal hmaa an tiem suok lekhabua chuong tongsie po pohai khom chu intlungtir ka tih.
25. Mi nghatsan a, pathien dang kuomah rimtui raw a, an kuta an siem fawm thilhaia ka lungsenna an cho phawk leiin, hi hmuna hin ka lungsenna chu bun thlang ka ta, sukre ni naw nih.
26. LALPA thu indon dinga tirtu cheu Juda lal kuoma chun hieng hin hril ro: LALPA, Israelhai Pathien chun hieng hin a tih:
27. Chuong thu i hriethai chun i lungril an suknem a, hi hmun le a sunga chenghai siet ding chungchang thu chu hre a, ka hmaah inphahnuoi a, i puon pot thlera i tap leiin kei khomin i thu ka lo ngaithlak a.
28. Ngai rawh, i pi le puhai kuomah thuoi ka ti che a, thlamuong taka vui liem ning i ta, hi hmun le a sunga chenghai chunga sietna ka hung intlun ding chu i mitin hmu ve naw ti nih' tiin hril ro" a ta. Chu thu chu lal kuomah an intlun a.
29. Chuongchun, lal chun mi a tir a, Judai ram le Jerusalema upahai po po chu a ko khawm a.
30. Judai rama mi po po, Jerusalema mi po po, thiempuhai le Levihai le mipui hai, a chin a lien chu LALPA Tempulah a hang fepui a, LALPA Tempula an hmu suok thuthlung bua thu po po chu an hriet ngeiah a tiem suok a.
31. Lal chu a ngirna dinga ruot, ban hrula chun a ngir a, chu lekhabua chuong thuthlung thu chu suknghet dingin a lungril po po le thlarau po poin LALPA zui ding le a thupek hai, thupuong hai le thuruot hai chu pom dingin LALPA hmaa chun thu a thlung a.
32. Chu zoah Jerusalema um po po le Benjamin mihai po po khom chu chuong ang taka um dingin intiemkamna a'n neitir a; Jerusalema umhai chun Pathien, an pi le puhai Pathien thuthlung ang chun an thaw a.
33. Josia chun Israel thlahai hluo ram sunga inthokin milem tirdakumhai po po chu a'n thiel fai vong a, Israel rama umhai po po chu LALPA an Pathien rong a'n bawltir a. Ama dam sung po chun LALPA, an pi le puhai Pathien chu petsan loin an zui a.

  2Chronicles (34/36)