2Chronicles (28/36)  

1. Ahaz chu kum sawmhni mi a niin a hung inlal a, kum sawm le kum ruk Jerusalemah a'n lal a. A thlatu Davidan LALPA mithmuah thil tha a thaw angin a thaw ve naw a.
2. Israel lalhai lampui a hraw lem a, a biek dingin Baal pathien, milem sung chop a siem a.
3. Ben Hinom ruomah inthawina rimtui a raw a, Israelhai hmaa LALPAN hnam a hnot suokhai thil ching tirdakum tak chu zui vein a naupahai chen meiah a'n hlan a.
4. Hmun sanga maichama hai le tlang sip le thing buk inzar thatna hnuoi taphotah inthawiin rimtui a raw hlak.
5. Chuleiin, LALPA a Pathienin ama chu Aram lal kutah a pek a, an hung hne a, a mihai tam tak chu an man a, Damaska tieng salah an thuoi a. Israel lal kutah a pek bok a, ama chun mi tam tak a that a,
6. Judahaiin LALPA, an pi le puhai Pathien chu an nghatsan tak leiin, Remalia naupa Peka lem chun ni khat thilthuin Judai rama mi huoisen ngot mi nuoikhat le singhni a that a.
7. Chun Efraim mi hrat Zikri chun lal naupa Maaseia hai, lal in enkoltu Azrikam hai le lal dottu Elkana hai chu a that a.
8. Israel sipaihai chun Judahai chu an unauhai ni hai sien khom nuhmei le naupang nuoi hni zet an man a, salah an thuoi a, rallak tam tak an lakpek bok a, chuonghai chu Samaria-ah an hawn a.
9. Amiruokchu, chu taka chun LALPA zawlnei, a hming Oded a um a, Samaria hung tlung ding sipaihai chu tuok dingin a suok a. An kuomah, "Judahai chungah LALPA in Pathien lung a sen leiin in kutah anni chu a pek cheu a. Sienkhom lungsena in suom ri khan van a hang tlung a
10. Tu hin Judai ram le Jerusalem mihai chu a nuhmei a pasalin bawiah siem in tum pei a. LALPA in Pathien chungah thil suol in thaw a ni naw maw?
11. Tu hin ngaithla ro, in unauhai, sala in manhai hi inkirtir nawk ro. LALPA lungsenna nasa tak in chungah a'n ling a nih" a ta.
12. Efraim-hai thuoitu thenkhat, Jehohanan naupa Azaria hai, Mesilemot naupa Berekia hai, Salum naupa Jehizkia hai le Hadlai naupa Amasa hai chun indonaa inthoka hung kirhai chu hmaisanah an lo hal bok a.
13. An kuomah, "In sal manhai chu hi khuoa hin hung thuoi lut naw ro. LALPA lakah thil suol ei thaw der ta a, mi hrem nuom hiel khopin ei suklungsen a nih.Ei thil suol thaw tah bakah la thaw sap pei in tum am a ni" an lo ti ve a.
14. Chuongchun, an hotuhai le mipui pungkhawmhai kutah sipaihai chun sala an hung thuoihai le rallak sumhai chu an inhlan a.
15. An hming hril tah thuoituhai chu an hung tho a, tanghai chu an thuoi a, saruoka um po chu rallak silfenhai chun an inthuomtir a, puon an pek a, pheikhok an inbuntir a, fak le dawn ding le inzutna ding hriek an pek a, a ongrophai chu sabengtung chungah an inchuongtir a, Tum khuo Jerikoa an unauhai kuomah an zu thak a, Samaria tieng an hung kir nawk a.
16. Hieng hun lai hin lal Ahaz chun ama thangpuitu dingin Asuria lal a fiel a.
17. Edomhai chun Judai ram an hung run nawk a, mihai chu salah an thuoi a.
18. Chuong lai zing chun Filistinhai khomin tlang thuta khuohai le Judai ram sim tieng an hung run a, Beth Semes hai, Aijalon hai, Gederoh hai le Soko hai, Timna hai le Gimzo hai le an se vela khuohai chu an hung bei a, an lak, an hluo a.
19. Juda lal Ahaz chun Judai ramah ritlona sukhluor a, LALPA lakah a ringum naw hulhuol leiin LALPAN Judahai chu a suktlawm a nih.
20. Asuria lal Tiglat-Pileser khom a kuomah a hung a, sienkhom thangpui nek hmanin a sukbuoi lem a.
21. Ahaz chun LALPA tempul le a lal ina inthok le a mi lienhaia inthokin rangkachak a lak a, Asuria lal chu a pek a, sienkhom a sawtpui chuong nawh.
22. Buoinain a nangching lai chun lal Ahaz chu LALPA lakah a suol zuol sauh lem a.
23. Ama hung dotu Damaska mihai pathien kuoma chun a'n thawi a, "Aram lal pathien chun anni a thangpui leiin keikhom a mi thangpui ve theina dingin a kuomah ka'n thawi a nih" dam a ti a. Nisienlakhom, chu chu ama le Israel mi po po sietna a ni si a.
24. Ahaz chun Pathien Tempul cheinahai chu a lak khawm a, a chawi hmang vong a. LALPA Tempul kothai chu a kal a, Jerusalem kotthler kil tinah maicham a siem a.
25. Judai ram khaw tinah pathien danghai ta dinga rimtui inhlanna ding hmun sang a siem a, a pi le puhai Pathien, LALPA chu a cho lungsen a.
26. Ahaz inlal laia thil tlung danghai le a khawsak dan po po chu, a bula inthoka a tawp chenin, Juda le Israel lalhai chanchin inziekna buah a chuong.
27. Ahaz chu a pi le puhai kuomah a chawl a, Jerusalem khawpuiah an phum a, Israel lalhai thlana ruok chu a ni nawh. A naupa Hezekia chun a lalna chu a hung hluo ta a.

  2Chronicles (28/36)