2Chronicles (26/36)  

1. Judai rama mihai chun kum sawm le kum ruk mi Uzia chu an thuoi a, a pa Amazia aiin lalah an siem a.
2. Ama chun a pa Amazia thi hnungin Elath khuo chu a bawl tha a, Judai ramah a sie lut nawk a.
3. Uzia a hung inlal chun kum sawm le kum ruk mi a na, Jerusalemah kum sawmnga le kum hni ro a rel a. A nu chu Jerusalem mi, a hming Jekolia a nih.
4. A pa Amazia thilthaw ang pei thaw vein LALPA mithmuah thil tha a thaw hlak a.
5. Zekaria dam sung po chun Pathien ti dingin a zirtir a, Pathien a zong hlak a, LALPA a zong sung po chun Pathienin a sukhmuingil pei a.
6. Uzia chun Filistinhai a run a, Gath kul hai, Jabne kul hai, Asdod kul hai a sukchim a. Asdod khaw kawla khuohai le Filistinhai rama khaw thenkhathai chu a'n din thar a.
7. Chun, Pathienin Filistinhai laka le Gur Baala um Arabhai le Meunhai laka chun a thangpui a.
8. Amon mihai chun Uzia kuomah sie an hung chawi hlak a. A hung hrat ta hle leiin Aigupta ram chenin a hming a hung inthang ta a.
9. Uzia chun Jerusalem kul bang kila kotkhar le ruom tienga kotkhar inkara kul kawina tak bang hrula chun in insang a bawl a, kul chu a'n huon thar a.
10. Thlalera khom in insanghai a bawl a, ran tam tak a nei leiin tlang thut le zawla hai chun tuikul tam tak a siem a. Lohma tieng ngaina mi tak a ni leiin tlangram le phairam thatna hmuna a lohai le grep huona hai chun sinthawtu a sor teu a.
11. Uzia chun indo dinga inpei zing sipai tam tak a nei a, chuonghai chu lal thoktu Hanania inrawina hnuoiah an um a, lekha ziektu Jeiel le hotu Maaseia hai chun a pawl pawlin an inchik thlap a.
12. Sipaihai chunga chun kawmandar sanghni zaruk an um a.
13. Chuonghai hnuoia chun raldo thiem thalh mi nuoithum le sangsari le zanga, hmelma laka lal ta dinga hrat taka dotu ding, an um a.
14. Uzia chun a sipai po pohai ta dingin phaw hai, fei hai, thir lukhum hai, thalngul hai, virvoma hmang ding lungte mum hai a buotsai a.
15. Kulbing sanga hmang ding le kul kil tina inthoka thal kapna ding le lung lien tak tak vor suokna ding khawlhai mi themthiemhai siem chu Jerusalemah a sie teu a. A hming chu ram tinah a hung inthang a, Pathienin a thangpui leia chuong khopa hung hrat chu a nih.
16. Nisienlakhom, a hung hrat hnung chun a hung chapo ta hle a, chu chu ama phur thlutu a hung ni ta a. LALPA, a Pathien chungah thil suol a thaw a, maichamah rimtui raw dingin LALPA tempulah a lut a.
17. Thiempu Azaria chun a zui a, mi huoi tak tak LALPA thiempu sawmriet an thang bok a.
18. Anni chun Lal Uzia chu hmaisanah an khap a, a kuomah, "Uzia, LALPA ta dinga rimtui raw hi nangma thaw ding a ni nawh, rimtui raw dinga ser hrang Aron thlaa mi thiempuhai thaw ding a ni lem. Hmun thienghlima inthok hin suok vat rawh. LALPA chungah thil suol i thaw a nih. LALPA Pathien laka chawimawi i hlawna ding khom a ni nawh" an ta.
19. Lal Uzia chu a lungsen a, rimtui rawna ding mei lakna chu a chawi a. Chuonga thiempuhai chunga LALPA tempula maicham hmaa a lungsen lai chun a bawkah a hung inphar suok ta a.
20. Thiempu laltak Azaria le thiempu danghaiin an hang en chun a bawka phar um chu an hmu a, inrang takin an hawl suok nghal a. LALPAN a hrem leiin ama ngei khomin fe suok a nuom ta hrim a.
21. Chuongchun, Uzia chu a thi chena a'n phar leiin lal ina inthokin a suok a, in hranah a um a, LALPA Tempulah a lut thei ta naw bok a. A naupa Jotham chu a ram mipuihai chunga ama aia roreltu le optuin lal inah a um ta a.
22. Uzia inlal sunga thil tlung danghai chu a bula inthoka a tawp chenin Amoz naupa zawlnei Isaiin a ziek.
23. Uzia chu a pi le puhai kuomah a chawl a, mihaiin "Ama chu phar a nih" an ti leiin a pi le puhai zalna kawl hnaia lalhai thlan hmuna chun an phum a. A naupa Jotham chun a lalna chu a hung hluo ta a.

  2Chronicles (26/36)