2Chronicles (24/36)  

1. Joash hung inlal tan chun kum sari mi chauh a la ni a, Jerusalemah kum sawmli a'n lal a, a nu hming chu Zibia a na, Beersheba khaw mi a nih.
2. Thiempu Jehoiada inchuktirna hnuoia a um sung po chun LALPA mithmuah Joash chun thil indik a thaw hlak a.
3. Chun, Jehoiada chun nuhmei pahnih a'n neitir a, naunu le naupa tam tak an hringpek a.
4. Chu hnungah Joash chun LALPA Tempul siem that a nuom a.
5. Thiempuhai le Levihai chu a ko khawm a, an kuomah "Judai ram khaw tinah fe unla, LALPA Tempul bawl thatna dinga Israel mi tu khomin kum tina a pek dinga bituk chu va la khawm ro. Tu hin thaw nghal ro" a ta. Sienkhom, Levihai chun an thaw nghal el chuong nawh.
6. Chuleiin, lal chun thiempu lal tak Jehoiada chu a ko a, a kuomah, "LALPA siehlaw Mosie le Israel pungkhawmhaiin Thuthlungna Puon in siemnaa hmang dinga Israel mi tu khomin an thaw zat ding bi an tuk kha Judai ram le Jerusalema mihai laka inthoka hung la khawm dingin ieng leia Levihai hi i tir suok naw am a na?" a ta.
7. Nu rilo Athalia nauhaiin Pathien Tempul chu rokin, hmangruo thienghlimhai chen khom Baal bieknaah an lo hmang zo ta si a.
8. Chuongchun, lal thupekin thingrem bawm an siem a, LALPA Tempul lutna kot puoa chun an sie a.
9. Thlalera Pathien siehlaw Mosiein Israelhai thaw zat ding a bituk chu LALPA ta dinga hung pe dingin Judai ram po po le Jerusalema mihai kuoma chun lalin inhriettirna a thon dar a.
10. Thoktuhai le mipuihai chun lawm takin an hung pek a, bawm chu a sip liem chenin thawlawm an hung thlak rui rui a.
11. Bawm chu Levihaiin a enkoltu dinga ruot lal thoktuhai kuomah ni tin an hung chawi a, a sip pha leh lal lekha ziektu le thiempu lal tak hnuoia thoktuin bawma inthokin an lak suok a, a bawm chu a umnaah an inthut nawk a. Chuong ang chun ni tin an thaw a, tangka tam tak an khawl khawm a.
12. Lal le thiempu Jehoiada chun LALPA Tempul enkoltuhai kuta chun an pek suok a, LALPA in ripertu ding lung sertuhai le thing them thiemhai le dar le thir tienga mi themthiemhai an ruoi a.
13. Thoktuhai chun taima takin an thaw a, anni vilna hnuoiah sin tha takin an thaw a, Pathien Tempul chu a ngai chiein an siem tha a, an indin nghet nawk ta a.
14. An siem zo chun tangka la um po po chu lal le Jehoiada kuomah an hung chawi a, chu sum chun LALPA Tempula rongbawlnaa hmang ding bur le belhai, pumraw inthawinaa hmang ding hmangruohai, rangkachak le tangkaruoa siem thleng le hmangruo danghai chenin an siem a. Jehoiada dam sung po chun LALPA tempula chun chatlak loin pumraw thilhlan chu an inhlan zing hlak.
15. Jehoiada chu a hung upa ta hle a, tar kuna damin kum za le sawmthum a niin a thi a.
16. Israel rama Pathien ta ding le a Tempul ta dinga thil tha a thaw leiin Davida khawpuiah lalhai zalnaa chun an phum a.
17. Thiempu Jehoiada thi hnung chun Juda mi lienhai chu an hung a, lal kuomah dawvan an hung kai a, lal chun an thu chu a lo pom a.
18. Chuongchun, an pi le puhai Pathien Tempul chu nghatsanin Asera lem thinghai le milem danghai chu an biek a, an bawsietna lei chun Judai ram le Jerusalem chungah LALPA lungsenna a hung tlung a.
19. LALPA kuoma thuoi kir nawk dingin an kuomah zawlneihai a tir a, an thiem nawzie an inhriettir a, sienkhom an ngaithlak nuom chuong nawh.
20. Chun, thiempu Jehoiada naupa Zekaria chungah LALPA thlarau a hung tlung a. Ama chu mipui hmaah a ngir a, an kuomah, "Pathienin hieng hin a tih: Ieng leia LALPA thupek in bawsiet am a na? Hmuingil naw ti niu. LALPA chu in nghatsan leiin ama khomin a nghatsan ta cheu a nih" a ta.
21. Sienkhom ama chu an phier ruk a, lal thupekin, LALPA Tempul inhuonna sunga chun lungin an deng hlum a.
22. Chuong ang chun lal Joash chun a chunga Jehoiada lunginsietna chu theinghilin a naupa chu a thatpek a. Jehoiada chun a thi tawmin, "Hi hi LALPAN hmuin aman phuba chu la raw se" a ta.
23. Chu kum, kum tawp tieng chun Aram sipaihaiin Joash chu an hung run a, Judai ram le Jerusalemah an lut a, an mi lienhai po po an that a, an rallak sum po po chu Damaska tieng an thon a.
24. Hung runtu Aram sipaihai chu mi tlawmte ni hai sienkhom an neka tam dai Juda sipaihai LALPAN an kutah a pek a nih. LALPA, an pi le puhai Pathien chu Juda mihaiin an nghatsan leiin, chuong ang chun Joash chungah hremna a'n tlungtir a nih.
25. Joash chu na taka an inhliem hnungin Aramhai chun an kirsan a. Thiempu Jehoiada naupa a that leiin Joash chu ama mihai ngeiin an phierruk a, a khum laizawlah an that a, Davida khawpuiah an phum a, sienkhom lalhai thlana ruok chu a ni nawh.
26. A phiertuhai chu Amon mi nuhmei Simeat naupa Zabad le Moab mi nuhmei Simrit naupa Jehozabad an nih.
27. A naupahai chungchang thu dam, a chunga hrillawkna tam tak hai dam le Pathien Tempul siem that a ni dan chanchin po po chu lalhai chanchin inziekna buah a chuong. A naupa Amazia chun a lalna chu a hung hluo a.

  2Chronicles (24/36)