2Chronicles (14/36)  

1. Abija chu a pi le puhai kuomah a chawl a, Davida khawpuia chun an phum a, a naupa Asa chun lalna chu a hung hluo a, a'n lal sungin a ram chu kum sawm zet ralmuongin a um a.
2. Asa chun LALPA Pathien mithmuah thil tha le indik a thaw hlak a.
3. Ram dang pathienhai maicham le hmun sanga bawlhmun po po chu a thiek a, an lung biekhai chu a vuok koi a, Asera lem thinghai chu a phur thluk vong a.
4. Judahai chu LALPA, an pi le puhai Pathien chu zong ding le a dan le thupekhai chu zawm dingin thu a pek a.
5. Judai ram khaw tina hmun sanghai le rimtui inhlanna bawlhmunhai po po chu a thiek vong a, a'n lal sungin a ram chu ralmuongin a um a.
6. Ral a muong leiin Judai rama chun kul nei khuohai an din a, LALPAN ralmuongna a pek leiin chu sung chun tu khomin an hung do nawh.
7. Ama chun Judahai kuomah, "Thaw ro, hieng khuohai hi indin ei tiu khai; kulin inhuon ei ta, ralveng buk sanghai bawl ei ta, kul kotkhar le a kalnahai siem ei tiu. LALPA ei Pathien ditzawng ei zong leiin ram chu ei kutah a la um zing a, sir tinah ralmuongna a mi pek a nih" a ta. Chuongchun, khuohai chu an indin tha a, an hmuingil pei a.
8. Asa chun Juda mi, phaw le fei chawi sipai nuoithum a nei a; chun, Benjamin mi, phaw le thal hmang nuoihni le singriet a nei bok a, chuonghai chu mi hrat le huoisen vong an nih.
9. Chun, Kusf mi Zera chun sipai maktaduoi khat le sakor-tawlailir zathum thuoiin anni chu run dingin a hung inthok a, Maresa a hung tlung a.
10. Anni chu dang dingin Asa chu a'n thok suok a, Maresaa Zefatha ruoma chun thanghmun a khaw a.
11. Asa chun LALPA Pathien a ko a, "LALPA, nang chauh naw chu mi hrat tak laka mi hrat nawhai san theitu tu khom an um nawh. Aw LALPA kan Pathien, mi hung thangpui raw khai, nang chu kan innghatna i na, hieng sipai tam tak hi bei dingin i hmingin kan hung inthok suok a nih. Aw LALPA, nang chu kan Pathien i na, mihriemin ngam lul naw raw se che" tiin a tongtai a.
12. Chuongchun, LALPAN Asa le Judahai hmaa chun Kush mihai chu a bei a, an tlanse dur dur a.
13. Asa le a mihai chun Gerar chenin an hnot a, Kush mihai chu an that rawn em leiin an thang zo ta naw a, LALPA le a sipaihai hmaa chun an tlawm ta der a. Judahai chun rallak sum tam tak an lak a.
14. Gerar le a se vela khuohai po po chu an suksietpek a, LALPA tiumna chu an chungah bunin a um si a. Chuongchun, khuohai chu an rok a, rallak tam tak an lak a.
15. Ranpuhai buk khom an rok a, an ran ruol beram, kel le sanghawngsei tam tak an thuoi a, Jerusalem tieng an kir nawk ta a.

  2Chronicles (14/36)