2Chronicles (11/36)  

1. Rehoboamin Jerusalem a hung tlung chun Israel sungkuohai chu do ding le an ram del po chu a rama la kir nawk dingin Juda hnama mi le Benjamin hnama mihai laia mi huoisen thlang bik mi nuoi khat le sing riet a khawm a.
2. Amiruokchu Pathien mi Semai kuomah LALPA thu a hung tlung a,
3. "Judai ram lal Solomon naupa Rehoboam kuoma le Juda le Benjamin sungkuo po pohai kuomah,
4. LALPAN hieng ang hin a hril: 'Hang fe naw ro, Israel thlahai, in unauhai chu hang do hlek naw ro. Mani in tieng seng kir nawk ro. Hi thil hi keima thaw a nih' tiin hril tawl rawh" a ta. Chuongchun LALPA thu chu an awi a, Jeroboam chu hang bei loin an kir ta vong a.
5. Rehoboam chu Jerusalemah a um a, Judai ram veng himna dingin a khuohai a siem tha a.
6. Chuonghai chu Bethlehem hai, Etam hai, Tekoa hai,
7. Bet Zur hai, Soko hai, Adulam hai,
8. Gath hai, Maresa hai, Zif hai,
9. Adoraim hai, Lakis hai, Azeka hai,
10. Zora hai, Aijalon hai le Hebron hai an na, Judai ram le Benjamin rama kul nei khuohai chu an nih.
11. Chuong kulhai chu a suknghet a, khaw tinah vengtu kawmandar a sie vong a, fak ding dam, hriek dam le uoiin dam a sek khawl a.
12. Khaw tinah ralthuom phaw le fei hai a sie a, khaw hrat takin a siem tawl a. Chuong ang chun Judai ram le Benjamin ram chu a ta a hung ni ta a.
13. Israel ram biel tina thiempuhai le Levihai chu Rehoboam tieng an thang a.
14. Jeroboam le a nauhaiin LALPA thiempu dingin an hnawl si leiin, Levihai chun an in le lo le ran tlatna hmunhai chu maksanin Judai ram le Jerusalem an pan a.
15. Hmun sanga kelchal le bawngte lem a siehai bieknaa hmang dingin Jeroboam chun ama thiempuhai chu a ruot lem a.
16. Chun, Israel hnamhai laia LALPA Israelhai Pathien tienga lungril thle taphot chun LALPA, an pi le puhai Pathien kuoma inthawi dingin Jerusalem tieng Levihai chu an zui bok a.
17. Chuonghai chun Solomon naupa Rehoboam chu tanin, Judai ram chu an suknghet a, kum thum sung chu Davida le Solomon hai lampui hraw chu an hraw ve a.
18. Rehoboam chun Davida naupa Jerimot naunu Mahalat chu nuhmeiah a nei a. Mahalat nu chu Abihail a na, ama chu Jesai naupa Eliab naunu a nih.
19. Naupa pathum Jeush, Semaria le Zaham hai a hringpek a.
20. Ama hnunga chun Absalom naunu Maakai a nei a, ama chun Abija, Ataia, Ziza le Selomit hai a hringpek a.
21. Rehoboam chun Absalom naunu Maakai chu a nuhmei danghai le hmeihai po po nekin a hmangai lem a. Rehoboam chun nuhmei sawm le pariet le hmei sawmruk a nei a, naupa sawmhni le pariet le naunu sawmruk a nei.
22. Chun, Rehoboam chun Maakai naupa Abija chu lala a siem theina dingin a unauhai laia chunghnung takah a sie a.
23. Var takin rem a ruot a, a naupahai chu Judai ram le Benjamin ram po poa kul nei khuoa hai chun mawphurna pein a'n um dartir a, fak ding tam tak a pek a, nuhmei tam tak a'n neitir tawl bok a.

  2Chronicles (11/36)