1Timothy (5/6)  

1. Upa lemhai chu hal loin, mani p� anga enin, a ngenin ngen lem la, naupang lemhai chu sang angin en rawh.
2. Pitarhai chu nu angin en la, nunghakhai chu thienghlim takin farnu angin en rawh.
3. Makhat chaua khawsa hmeithai indik takhai chu inza rawh.
4. Nau amanih, tu le te amanih nei hmeithai a ni ruok chun a nau le tuhai chun sakhuoin a phut, mani sungkuo enkolna thua an mawphurna chu hlen suok inchuk hai sien, an nu le pa le an pi le pu hai laka an bat chu tlak raw hai se, chu chu Pathien lawmzawng a ni si a.
5. Chawmtu nei lo, makhat chaua hmeithai chun Pathien chauh ringsan ding a nei a, sun le zanin thangpuina hniin Pathien kuomah a tongtai hlak.
6. Hawithawa khawsa hmeithai ruok chu a dam lai khomin mithi a nih.
7. Hieng inkeihruoina thuhai hi mihai hril la, dem kai loin khawsa raw hai se.
8. Mani sunghai, in khata umpui ngei khom chawm nuom lo an um chun, ringna hi an inphatsan tah tina a ni a, ringnawtu nekin an suol lem a nih.
9. Mani pasalhai chunga ringum, kum sawmruk chuong tah hmeithaihai chauh chu hmeithai lai ziek sa rawh.
10. Thil tha thaw konga inpak hlaw hai, nauhai enkol tlei tah, mikhuol chunga tha, mi thienghlimhai ke sawppek hlak, mi harsahai thangpui pei le thil tha thaw tienga inpe zo mi an ni ding a nih.
11. Hmeithai la nunghak deuhai chu inthang satir naw rawh, an tisa chakna leiin Krista nghatsanin, pasal nei an nuom nawk hlak a,
12. an thu lo intiem tah an bawsiet leiin soisel an kai hlak.
13. Chu bakah, mi inah leng lawrin, thabo an inchuk a, an dawngda chauh khom ni loin mi dem an ching a, thil hril thang an hrat a, an hril naw ding ding an hril hlak.
14. Chuleiin, hmelmahai mi hrilsietna remchangah an inchang nawna dingin hmeithai la nunghak deuhai chun pasal nei nawk hai sien, nau neiin sungkuo enkol hai sien ka ti a nih.
15. A then lem chu pet hmangin Setan an zui der tah a nih.
16. Ringtu nuhmeiin a sungkuohai lai hmeithai a nei chun a chawm ding a nih; somdawl ngai hmeithaihai chauh kohranin a enkol theina dingin kohran phur sukrikpek naw raw hai se.
17. Kohran upa, mi thuoi thiem, abikin thuhril le inchuktir tienga taimahai chu a let hnia chawimawi tlak an nih.
18. Pathien Lekha thu khomin, "Bawngchalin bu a chil laiin a hmur khuop naw rawh; sinthawtu chu hlaw hmu tlak a nih" a ti a nih.
19. Upa an hekna chu thuhretu pahni amanih pathum amanih bek an um naw chun pom naw rawh.
20. Thilsuol thawtuhai chu vantlang hrieta ngei kawk ding an nih, mi danghai an intim theina dingin.
21. Pathien le Krista Isu le a vantirko thlanghai mit hmuah thu ka pek che: ditsak bik le thlei bik nei bok loin, hieng thuhai hi kengkaw tlat rawh.
22. Rongbawltu ding kut innghata namdet thuah inhmaw taluo naw la, mihai suolnaah thang ve naw la, mani invong thienghlim rawh.
23. Tui chauh dawn ta naw la, i phingpui hrat naw lei le a'n khattawka i nat rop hlak leiin uoiin tlawma zawng dawn ta hlak rawh.
24. Mi thenkhat suolna chu a langsar a, annin an hril suok hma khomin roreltuhai na a tlung hman der ta hlak a; thenkhat suolna ruok chu a hnung daiah a hung inlang chauh hlak.
25. Chuong ang bokin thilthaw that chu a langsar a, a langsar naw hai khom thup song zing thei a ni bik nawh.

  1Timothy (5/6)