1Samuel (5/31)  

1. Filistinhai chun Pathien Bawm chu an lak a, Ebenezer-a inthokin Asdod khuoah an fepui a.
2. Bawm chu an pathien Dagon tempulah an zawn lut a, Dagon lem sira chun an sie a.
3. A zing inhma taka Asdod khuohai an tho chun LALPA Bawm hmaa chun Dagon chu a hmaia hnuoi sikin a lo tlu der a. Dagon chu an lak a, a umna pangngaia bok an sie nawk a.
4. A zingah an tho chun Dagon chu LALPA Bawm hmaa a hmaia hnuoi sika zal chu an hmu nawk a. A lu le a banhai chu a tliek vong a, a bonghai chu kotkhar bulah an inhlum rum a, a pum chauh chu a um ta a.
5. Hi lei hin Dagon thiempuhai le Dagon be dinga Asdod tempula hung tukhomin tu chen hin tempul kotkhar bul chu an la sir ngam nawh.
6. Asdod le a se vela umhai chungah LALPA kut chu nasa takin a tla a, an chungah sietna a tlung a, pansie an invoi a.a
7. Asdod khuoa mihaiin chuong thil chu an hmuin, "Israelhai Pathien Bawm chu eini kuomah um zing naw raw se, ei chunga le ei pathien chunga a kut thlak a na em el" an ta.
8. Chuongchun, Filistin lalhai po po chu an ko khawm a, "Israelhai Pathien Bawm chu ieng tin am thaw tang ei ta?" an ta. Anni chun, "Israelhai Pathien Bawm chu Gath khuoah va fepui ro" tiin an lo hril a, chuongchun Pathien Bawm chu an fepui ta a.
9. Gath khuoa Bawm an son hnung chun LALPA kut chu a khawpui chungah a tla a, thlabarin an chi-ai a. A khaw mihai chu a chin a lienin pansiein a hrem a.
10. Chuongchun, Pathien Bawm chu Ekron tieng an thon a. Pathien Bawmin Ekron khuo a lut tawm chun, "Ei ni le ei mipuihai sukhlumtu dingin Israelhai Pathien Bawm an hung zawn kir ie" tiin an khek a.
11. Chuongchun, Filistin lalhai po po chu an ko khawm a, an kuomah, "Keini le kan mihai a mi sukhlum nawna dingin Israelhai Pathien Bawm hi thon hmang unla, a umna ngaia bok kir nawk raw se" an ta.
12. LALPA kut chu a rik hle a, thi inlauna chun a khawnawtin a sukthlabar a. A thi nawhai khomin pansie an tuor a, khawpuia an inrum ri chun van a tong a.

  1Samuel (5/31)