1Samuel (4/31)  

1. Chuong lai chun Israelhai chu Filistin mihai do dingin an inthok suok a, Israelhai chu Ebenezer-ah an inkul a, Filistinhai chu Afek-ah an inkul bok a.
2. Filistinhai chun Israelhai chu an hung bei a, an hne a, indona hmuna chun mi sangli lai an that a.
3. An inkulnaa Israel sipaihai an hung kir chun an upahaiin, "Ieng leiin am voisun hin Filistinhai hmaah LALPAN a mi suktlawm am ning a ta? Thaw ro, eini leh fe a, ei hmelmahai kuta inthoka mi san suoktu dingin Silo-a inthokin LALPA Thuthlung Bawm hang lang ei tiu khai," an ta.
4. Chuongchun, Silo-ah mi an tir a, chu taka cherubim chunga inthung Iengkim LALPA Thuthlung Bawm chu an va lak a, Eli naupa Hofni le Finehas hai khomin bawm chu an hung zui ve a.
5. An inkulna hmuna Thuthlung Bawm a hung tlung chun hnuoi nghor hning hiel khopin Israelhai chu an khek dur dur a.
6. An khek ri Filistinhaiin an lo hriet chun, "Hebrai mihai inkulnaa an khek dur dur chu ieng tizie am an ta le? an ta. An inkulnaah LALPA Thuthlung Bawm a hung tlung ti an hriet chun an ti hle a.
7. "An inkulnaah Pathien a hung a ni chu! Ei chung a pik ie! Kha hma khan hieng thil hi a la um ngai nawh.
8. Ei chung a pik ie! Chuong ang Pathien kut hrata inthok chun tuin am mi san suok tang a ta? Chuong ang Pathienhai chu an nih thlalera hri chi tinrenga Aigupta mihai sukhlumtu kha!
9. Aw nangni Filistin mihai, huoisen takin um ro. Insukpasal ro, chuong naw chun in thu hnuoia an um ang bok khan an thu hnuoiah um ve rawi in tih. Insukpasal unla, bei pei ro" an ta.
10. Chuongchun, Filistin mihai chun an hung bei a, Israelhai chu an intlawm a, an inkulna tieng an tlansie a, an that teu a, Israel sipai singthum an thi a.
11. Chun, Pathien Bawm chu an lakpek a, Eli naupahai Hofni le Finehas chu an that bok a.
12. Chu ni chun Benjamin thlaa mi pakhat chu a zakuo inek nung le a luah pilvut kai nuoiin indona hmuna inthok chun Silo a tlan tlung a.
13. A va tlung chun Eli chun lam sira a thungnaa inthokin a lo thlir zing a, a lungrila a tithawngpui tak chu Pathien bawm a nih. Khuo a hung tlung a, chanchin a hang hril chun a khuoin an khek ta chel chul el a.
14. An khek ri Eli-in a lo hriet chun, "Ieng leia an khek chel chul am a na?" a ta. Chu mi chun inhmaw takin Eli kuom tieng a pan a, thil chinchang chu a va hril a.
15. Eli chu kum sawmkuo pariet mi a ni ta a, a mitin khuo a hmu dukdak thei ta nawh.
16. A kuoma chun, "Indona hmuna inthoka hung ka na, voisun ni ngeia hung tlansie ka nih" a ta. Eli chun, "Ka naupa, ieng tin am thil a um a?" a ta.
17. Chanchin hung intluntu chun, "Filistinhai hmaah Israelhai an tlansie a, mi tam tak an thi a, i nauhai Hofni le Finehas khom an thi a, Pathien Bawm khom an lakpek" a ta.
18. Pathien Bawm thu a hril charin kotkhar bula thungnaa inthung Eli chu a thalin a tlu a, a ring a del tliek a, a thi ta a; ama chu a tar tain a'n thazo ta si nawh. Israelhai chungah kum sawmli ro a rel hman a nih.
19. Chun, a mo, Finehas nuhmei chun nau a pai a, a nau nei hun a hnai ta hle a. Pathien Bawm an lakpek thu le a tarpu le a pasal thi thu a hang hriet chun a nau hase a'n tan nghal a, nau a nei a, a na chu a tuor zo ta naw a.
20. A chat thla tawmin nau domtu nuhmei chun, "Beidong naw rawh, nau pasal i nei ta hi" a ta. Nisienlakhom, a don ta naw a, a ngaisak ta bok nawh.
21. Thuthlung Bawm an lakpek a, a tarpu le a pasal an thi ta bok lei chun, "Ropuinain Israel a suoksan tah" tiin nau domtu chun naute hmingah Ikabod a sak a.
22. Ama chun, "Thuthlung Bawm an lakpek leiin ropuina chun Israel a suoksan tah" a ti a nih.

  1Samuel (4/31)