1Samuel (31/31)    

1. Filistinhai chun Israelhai chu an bei a, Israelhai chu an tlansie a, Gilboa tlangah mi tam tak an that a.
2. Filistinhai chun Saula le a nauhai chu an hnot ngat ngat a, a naupa hai pathum Jonathan, Abinadab le Malki-Shua chu an that a.
3. Saula chu an bei nasa hle a, thal kap mihai chun an hnot phak a, na takin an inhliem a.
4. Saula chun a ralthuom chawitu kuomah, "I kawlhnam phawi la, mi sun tlang rawh; chuong naw chun hieng sertan lohai hi hung an ta, mi hung sun an ta, nuizat siemnaah mi hmang pal rawi an tih" a ta, sienkhom a ralthuom chawitu pang chu a'n za leiin a thaw ngam naw a. Chuleiin, Saula chun a kawlhnam a lak a, a baw a.
5. A ralthuom chawituin Saula a thi tah ti a hmu chun ama khomin a kawlhnam a baw a, a thi ve ta a.
6. Chuongchun, Saula le a naupa hai pathum le a ralthuom chawitu le a mihai po po chu ni khat thilthuah an thi ta vong a nih.
7. Saula le a naupahai an thi vong thu le Israel sipaihai an tlan sie ti ruom ral khing tienga Israel umhai le Jordan rala umhaiin an lo hriet chun an khuohai suoksanin an tlan sie a, Filistinhai chu an hung a, an khuohai chu an hluo ta a.
8. A zingah Filistinhaiin an ral thathai thuom hlippek dinga an va fe chun Saula le a nau pasal pathumhai chu Gilboa tlangah thiin an va hmu a.
9. Chun, a lu chu an tan a, a ralthuom chu an hlip a, a chanchin chu an milem biekna tempul le mihai kuoma hril dar dingin an thon dar a.
10. A ralthuom chu an pathiennu Astoret tempulah an sie a, a ruong chu Betsan kul bangah an tar a.
11. Chun, Jabes Gilead-a umhaiin Filistin mihaiin Saula an thaw dan an lo hriet chun,
12. a zan a zanin an mi huoisen po po chu Betsan panin an inthok suok a, Saula ruong le a naupahai ruong chu Betsan kul banga inthok chun an lak thlak a, Jabes-ah an hung hawn a, chu taka chun an raw a.
13. Chun, an ruhai chu an rut khawm a, Jabes-a tamarisk thing hnuoiah an phum a, ni sari sung bu ngheiin an sun a.

  1Samuel (31/31)