1Samuel (2/31)  

1. Chun, Hana chu hieng hin a tongtai a:"LALPA-ah ka lungril a hlim a,LALPAN ka ki a chawisang a,Hmelmahai lakah ka uong thei ta a,A sandamnaa chun ka lawm a nih.
2. LALPA anga thienghlim an um nawh,Nangma ang tu khom an um nawh,Ei Pathien ang Lungpui an um nawh.
3. Uongthuong takin tong zing naw la,Tong chaltlai hmang ta naw rawh,Iengkim hretu chu LALPA Pathien a nih,Mi tin thilthaw a buk vong hlak.
4. Ralhrathai thalngul a suktliek a,Mi hrat nawhai chu a sukhrat a,
5. Khophai chu bu zongin an inhlaw a,Phingtamhai tlai takin an um a;Nu chingin nau 'sal sari a hring a,Nau hau nuin a sun hmang zo tah.
6. LALPAN a sukhlum a, a sukhring a,Thlanah a hnuk lut a, a kei tho a;
7. A sukpasie a, a sukhausa bok a,A suktlawm a, a chawisang bok a.
8. Pasie chu pilvuta inthok a lak suok a,Rethei chu ek dura inthok a chawisang a;Ama chu milien lai a'n thangtir a,Chawimawina lalthungpha a'n hluotir. Leilung nghatsan chu LALPA ta a na,A chungah khawvel hi a'n nghat a.
9. A mi thienghlimhai ke a vengpek a, Mi rilohai chu thimah a hmet dei.Tha hrat hi dingchangna a ni nawh,
10. LALPA dotu chu inchek vong an ta,Van a'nthokin inrum khum a ta,LALPAN kawl kil chen ro rel a tih.A ruot lal chu sukhrat a ta,A hriek nal ki chu chawimawi a tih"tiin.
11. Chun, Elkana chu a chengna khuo Rama tieng a kir nawk a, naupang chun thiempu Eli hnuoiah LALPA rong a bawl a.
12. Eli naupahai chu an rilo hle a, LALPA inzana hrim an nei nawh.
13. Mipuihai laka an lo thaw dan chu, miin inthawina inhlan a, a sa an suong lai chun thiempu siehlaw chu sa thurna thir kut zum thum nei chawiin hung a ta,
14. sa suongna bel bau lien amanih, bel dawt nei amanih, bel khei nei amanih le bel ieng chi khom ni sien zuk sun a ta, sa a lak suok suok chu thiempu ta dingin a lak hlak a. Silo-a LALPA kuoma thil inhlana hung Israelhai po po chungah chuong ang chun an lo thaw hlak a.
15. Chu bakah, a thauhai an raw hmain thiempu siehlaw chu inthawina inhlantu kuomah hungin, "Thiempu em hmin ding sa mi hung pe rawh, i sa suong hi fa naw nih, a sel chau a nih a dit" tiin a hung hril a.
16. Chun, inthawituin, "A thau hi hang raw phot ei ta, a dang chu i dit zat zat i lak ding a nih" a ti pha leh siehlaw chun, "Ni lo e, i mi pek nghal ding a nih. I mi pek naw chun ka lak lui tho ding a nih" a ti hlak a.
17. Hienga LALPA kuoma thilhlan inza naw taka an lo thaw hlak lei hin tlangvalhai suolna chu LALPA mithmua chun thil theidaum tak a nih.
18. Amiruokchu, Samuel chu naupang te khom ni sien, puon zai inhmia siem thiempu zakuo efod chu hakin LALPA hmaah rong a bawl a.
19. Chu baka chun a nuin zakuo fuol a thuipek a, kum tin pumraw inthawina inhlan dinga a pasal le Silo-a an fe zatin a chawipek hlak a.
20. Eli chun Elkana le a nuhmei chu mal a sawm a, "LALPA ta dinga thilhlan in inhlan hi a'n hlantu nuhmei thlaa inthokin LALPAN rul cheu raw se" a ta, chuongchun in tieng an kir nawk ta a.
21. LALPA chun Hana chu a kan a, nau a pai a, naupa pathum le naunu pahni a nei a. Chun, naupang Samuel chu LALPA hmaa chun a hung seilien pei a.
22. Eli chu a hung upa ta hle a, Israel mihai po po chunga a nauhai thilthaw po po le Intuokna Puon in kotkhar bula rongbawltu nuhmeihai an zalpui hlak thu dam chu a hriet a.
23. Chuongchun, an kuomah, "Ieng leia hieng ang thil hi in thaw am a na? Hieng mihai po po baua inthok hin in thil rilo thawhai ka lo hriet vong a nih.
24. Hieng ding hi a ni nawh, ka nauhai! Pathien mihai laia in chanchin an hril thang hi a tha naw tieng vong a nih.
25. Mi pakhat chungah mi dangin thil suol a thaw chun Pathienin an chungthu a rel thei a, amiruokchu, LALPA chungah miin thil suol a thaw ruok chun tuin am a chungthu hrilpek tang a ta?" a ta. Chuong sa khom chun a nauhai chun an pa zilhauna chu an poisa chuong nawh, LALPA chun sukhlum dingin a lo ruot tawl ta si a.
26. Naupang Samuel ruok chu a hung inthang lien deu deu a, Pathien le mihriemhai ditsak a hlaw a.
27. Chun, Eli kuomah Pathien mi a hung a, a kuomah, "LALPA chun hieng ang hin a tih: 'Aigupta rama Faraw bawia in um lai khan in thlatuhai kuomah ka hung inlar hlak a ni naw am a ni?
28. In thlatu chu Israel hnam po po laia inthoka ka thlang suok, ka maichamah fe a, rimtui raw a, ka hmaah thiempu zakuo hak a, ka thiempu ni dinga ka ruot a ni naw am a ni? In thlatuhai chu Israel mihaiin meia pumraw thilhlan an inhlan po po kha ka pek a ni naw am a ni?
29. Ieng leiin am ka umnaa inhlan dinga ka ruot ka kuoma inthawinahai le ka puola thilhlanhai chu cheksol a, kei neka i nauhai chawimawi lem a, nangni insukthauna dinga ka mi Israelhai inthawinaa a sa tha tha in hmang am a na?
30. "Chuleiin, LALPA, Israelhai Pathien chun hieng hin a puong a nih: 'Keiin i sunghai le i pa sunghai chu kumkhuoin ka hmaah um an tih lo ti lang khom, nangni chu um top naw ti niu. Mi chawimawitu taphot chu chawimawi ka ta, mi hmusittu taphot chu hmusit ka tih.
31. Ngai ta, i hratna le i pa sunghai hratna ka sat thlak hun a hung tlung vak ding a na, in sungkuoa mi tar kuna dam hrim hrim um naw ti niu.
32. Hi ka chengna ina hin buoina tlung a ta, Israel mihai ruok chu malsawm ka ta, inhnarin la thlir vong vong in ta, i insunga ruok chu tar kuna dam tu khom um naw ni hai.
33. Chun, ka maichama inthoka ka sukbohmang nawhai chu i mitthli suktlatu le i lungril suklungngaitu ding chaua hla ning an ta, i ina inthoka pieng taphot chu an vanglai takin thi pei an tih.
34. " 'Chun, i naupahai pahnih, Hofni le Finehas hai chunga thil hung tlung ding hi i ta dingin inchikna ning a tih, an pahniin ni khat sungin an thi ve ve ding a nih.
35. Ka lungril le ngaituona anga ka rongbawltu ding keiman thiempu ringum indin ka ta, a sungkuo khom indin nghet ka ta, ka hriek nal hmaa chun rong bawl zing tang a tih.
36. Chun, hieng hi ning a ta, i sungkuo la dam sun po po chu tangka le bei hlek hniin invak an ta, a hmaa chun kun an ta, 'Fak ding ka hmu theina dingin thiempu sin ieng amani bek mi'n thawtir raw khai' tiin la hning an tih' a ti a nih" a ta.

  1Samuel (2/31)