1Kings (7/22)  

1. Ama in ruok chu Solomonin kum sawm le kum thum sungin a bawl zo chau a.
2. A lal in, 'Lebanon Ramngaw Run' tia a ko chu a dung meter sawmli pali, a khang meter sawmhni pahni le a'n sangzie meter sawmpathum le centimeter nga a na; sidar thing ban tlar thumc a phun chunga chun sidar thing tlungpum, at le nawt nam chu a ban zawn peiah a khang a.
3. Tlar khatah tlungpum sawm le panga pei a um a, a rengin tlungpum sawmli le panga a na, chu chunga chun sidar thingphek a dang a.
4. A bang tieng tlar ve vea chun insang takah tukver pathum seng inhma tonin a hong a.
5. Kotkhar le tukver bienghai chu kil li neia siem vong a na, a banga tukver pathumhai chu a khing tieng tlara tukver pathumhai le inep tuo vong a nih.
6. Ban neiin hulhliepd a siem a, a dung chu meter sawmhni pahnia sei le a khang meter sawmpathum le centimeter nga a lien a nih. A do kangtu banhai chu a tlarin a phun a, ban le bang inkarah a lutna ding kailawm a siem a, ban khel chu dithlafarfemin a hung inkhum a.
7. Chun, rorelna pindan a siem a, chu taka chun lalthungpha a sie a, chu chu rorelna hmun a nih. A tuonga inthoka siling chen sidar thingphek a bel khum vong bok a.
8. Chuong ang char chu chu taka inthoka iemani chena hlaah ama umna dingin in a bawl a. Chuong ang bok chu a nuhmei Faraw naunu umna dingin in a bawl bok a.
9. Chuonghai po po chu in inhuonna tuol kot lien taka inthok le a in thuta inthoka dithlafarfem chenin lung man tam chi, a huntawk ang chara ser, a sung tieng le a puo tieng hmorhai khom a atnaa inruol hmara at vonga bawl a nih.
10. A in thut lungphumhai chu lung tha le lien tak tak, a then meter thum le centimeter nga, a then meter lia sei a nih.
11. Chu chunga chun lung tha tak tak, a huntawk ding ang chara ser le sidar thing tluon a rem a.
12. LALPA tempul kota tuolpuk le in bathlarhai ang bokin in inhuon sung tuol zawl lien tak chu lung insersuon thuo thum le sidar thingphek thuo khata inhuon a nih.
13. Lal Solomon chun Tura khuoa mi Huram a va'n thuoitir a.
14. Ama chu Naftali hnama mi hmeithai naupa a na, a pa chu Tura mi, dar sut le ser thiem a nih. Huram chu dar sut le ser tienga chemkal le thiem tak el a ni a, lal Solomon kuoma chun a hung a, a sin ding a ruot po po chu a thawpek a.
15. Huram chun dar ban meter rieta insang le meter nga le centimeter thum biela lien pahni a sung a.
16. Dar ban sipa inthut ding a lu kheipar, dar bokin meter hni le centimeter hnia insang ve ve pahnih a sung bok a.
17. Chu lu kheipara chun khaidiet inher thlop chit chet lim pasari a um a.
18. Khaidiet inher thlophai chu theibufai lim tlar hniin an huol tir a, chu chun ban lu kheipar chu a cheimawi a, chuong ang chun a pakhat dang khom chu a siem a.
19. Hulhliep ban sipa dar lu kheipar a siemhai chu lili par lim anga mawi vong a na, meter khat le centimeter rieta insang a nih.
20. Chun, dar ban pahni sipa a lu kheipara khaidiet inher thlop chunga chun theibufai lim zahni a vel tuokin a sie bok a.
21. Chuong dar banhai chu tempul hulhliepa chun a phun a, sim tienga ban chu Jakine a'n buk a, hmar tienga ban chu Boaz a'n buk bok a.
22. A ban sipa a lu kheiparhai chu lili par ang an nih. Chuongchun, ban siem sin chu zo a ni ta a.
23. Chun, dar tuizeng lien tak el, meter hni le centimeter hnia insang, hol tlanga meter li le centimeter lia lien, a rei kuol chu meter sawmpathum le centimeter hnia lien, a sung a.
24. A rei kuol hnuoi chara chun tuiumf lem zathumin tlar hniin a vel tuokin a'n huoltir a, chuonghai chu tuizeng le a ruola sung nghal vong a nih.
25. Tuizeng chu bawngchal lim sawmpahni chunga innghat a na, bawngchalhai chu pathumin hmar tieng, pathumin sim tieng, pathumin sak tieng, pathumin thlang tieng an ngha a, tui zeng chu an chunga chun a'n thut a, an mei chun sung tieng a ngha a.
26. Tuizeng bang sazie chu millimeter sawmsari le panga a na, a rei chu lili par ang le no rei iner ang a na, tui litar singli keng a nih.
27. Chun, dar bokin nor lir thei bawm sawm a siem a, pakhat pei chu meter khat le centimeter rieta sei, meter khat le centimeter rieta lien le meter khat le centimeter thuma insang a nih.
28. Bawm tin chu kil li neia siem a nih.
29. A kawm banga chun sakeibaknei lim dam, bawngchal lim dam le cherub lim dam a ker a. Sakeibaknei le bawngchal limhai chung le hnuoia chun par thi lim, a suta sut a um a.
30. Bawm thut kil lia chun dar tawlailir ke pali le a kei virtu dar kalkhang a um a. Bawm sung kil tinah dar maihun innghatna a um a, chu innghat ban palihai chu par thi lim hriela siem, a sunga sung vong a nih.
31. Bawm sina chun a kuolin tuibel siena ding a um seng a. A chung tieng chun tuibel chu centimeter sawmli pangain a hung lor suok a, a hnuoi tieng chu centimeter sawmpariet a tlum thung a. A vel chun mi lim ker a um a. A kawm innghatna ruok chu inkuol loin kil li neia siem a nih.
32. A ke palihai chu dara siem, centimeter sawmruk paruka insang, a bawm bang hnuoia inbuk a na, a ke inbukna kalhai le tawlailir bawm chu sung kop vong a nih.
33. A ke chu tawlailir ke ang a na, a kal hai, a ke kuol tlang hai, a kuol do nghettu hai le a laivir po po chu thira sung vong a nih.
34. Chun, a bawm kil lia chun bawm le inzomina a dotu thut a um seng a.
35. A tlang vettu centimeter sawmhni pahnia sei thil kuol a um a. A dotu banhai chu a bawm banghai leh sung zom vong a nih.
36. A dona le a bawm banga hai chun hmun ruokna taphotah cherub lim dam, sakeibaknei lim dam le tum thing lim dam a sie sip vong a, thil lim chuong nawna a tlanghai chu par thi lim inher chietin a chei a.
37. Chuong ang chun nor lir thei bawm sawm a siem a, an inang vong a, an intiet vong bok.
38. Chun, insawpna ding dar maihun sawm a siem bok a. Maihun tin chu hol tlanga meter khat le centimeter rieta lien, litar zariet inleng vong a nih.
39. Tempul sim tieng chun thil thut panga a sie a, hmar tieng chun panga a sie bok a; tui zeng ruok chu sim sak kilah a'n thut a.
40. Huram chun insawpna bel dam, suodur dam le berbu dam khom a siem bok a. Chuongchun,
41. dar banpui pahni dam; ban lu bawk, no rei anga inkum dam; ban lu bawka khaidiet lem tlar hni a kuola um hai dam;
42. ban lu bawka theibufai lem zali, ban tinah tlar hnih, tlar tin zakhata a rem kuol hai dam;
43. nor lir thei bawm sawm le maihun sawm dam;
44. dar tuizeng le a thut bawngchal sawmpahni dam;
45. bel dam, suodur dam le berbu dam chu a nih.Huramin LALPA tempula hmang dinga lal Solomon a siempekhai po po hi dar tle chi vonga siem a nih.
46. Hieng thilhai hi Jordan phaizawl Sukot le Zarethan inkara bel hemna hmuna lalin a'n sungtir a nih.
47. A tam tham em leiin hienghai hi Solomon chun buk chuong loin a sie a, chuleiin a dar buk zat rikzie hriet a ni nawh.
48. Solomon chun LALPA tempula hmang ding hmangruo dang khom tam tak a'n siemtir a, chuonghai chu: rangkachak maicham hai; hlanbei siena rangkachak dawkan hai;
49. Hmun Thienghlim hmaa sie ding khawnvar siena sawm, chang tieng panga le voi tieng panga, rangkachak hlang hlaka a ser hai; rangkachak parte lim hai, khawnvar hai le chaiche hai;
50. rangkachak maihun hai, khawnvar phita chep ruolna hai, berbu hai, thleng hai, mei lakna hai; Hmun Thienghlimtak pindan kotkhar le hmun thienghlim kotkhara inbuk rangkachak kopza po po hai dam chu a nih.
51. Solomonin LALPA tempula dinga hmangruo an siemtir po po chu zo a ni ta a. Chuongchun, a pa Davida lo inhlan tah tangkaruo le rangkachak le bur le belhai chu a lak a, LALPA tempula rosum siekhawmnaa chun a sie a.

  1Kings (7/22)