1Corinthians (7/16)  

1. In thu hung ziek chungchanga khan chu, pasalin nuhmei tawk lo a tha.f
2. Amiruokchu, inngaina a um rawn si leiin pasalin nuhmei bik nei seng hai sien, nuhmei khomin pasal bik nei seng raw hai se.
3. Pasalin a nuhmei laka a thaw ding chu thaw sien la, nuhmei khomin a pasal laka a thaw ding chu thaw raw se.
4. Nuhmei chun a taksa chungah ama chauhin thu a nei naw a, a pasal khomin a nei ve a nih. Chuong ang bokin pasal khomin a taksa chungah ama chauhin thu a nei naw a, a nuhmei khomin a nei ve a nih.
5. In remti tlangnaa tongtai hun in hmang sung ti chauh naw chu a tu khom insukdawng naw ro; chu zoah inkop nawk unla, chuong naw chun in insum zo nawna chu hmangin Setanin thlem hlauh rawi a ti cheu.
6. Hieng hi thupek ni loin phalna inpekna anga ka hril a ni lem.
7. Mi po po keima ang hin um vong thei sien ka nuom a, sienkhom mi tinin Pathiena inthoka thilpek bik ei dong seng si a, pakhatin kong khatin, pakhatin kong dangin.
8. Nuhmei pasal la nei naw hai le hmeithaihai ruok chu keima ang tak hin um hai sien a tha.
9. An insum thei naw a ni ruok chun innei raw hai se, chakna sahala hlieua um nekin innei a tha lem.
10. Innei tahai chu, ka thu ni loin Lalpa thupek ka hril cheu hi: nuhmeiin a pasal the naw raw se.
11. A the ruok chun pasal dang nei ta loin um sien la, chuong an naw chun a pasal leh inrem nawk raw se. Pasal khomin a nuhmei ma naw raw se.
12. Mi danghai kuoma chu Lalpa thu ni loin keima awm suok thu ka hril cheu a nih. Ringtuin ringnawtu nuhmeiah a nei a, a nuhmeiin a kuoma um zing a nuom phot chun the naw raw se.
13. Ringtu nuhmeiin ringnawtu a nei a, a kuoma um zing a pasalin a nuom chun, the naw raw se.
14. Ringnawtu pasal chu a nuhmei zarah sukthieng a na, ringnawtu nuhmei khom ringtu a pasal zarah sukthieng a ni bok. Chuong chu ni naw sien, in nauhai inthieng naw ni hai, tu ruok hin chu an inthieng a nih.
15. Nisienlakhom, ringnawtu lemin the a nuom chun inthe el raw se; chuong ang thila chun ringtuhai chu a nuhmei a pasalin phuor in ni nawh; Pathien ruok chun inrem dingin a mi ko a nih.
16. Aw nuhmei, i pasal i sandam ding le ding naw ieng tin am i hriet thei? Chuong ang bokin aw pasal, i nuhmei i sandam ding le ding naw ieng tin am i hriet thei?
17. Ieng khom ni sien, Lalpan mi tin kuoma a bituk seng le Pathienin a ko dan angin um pei ro; chuong anga um dingin kohran po po ka hril hlak a ni kha.
18. Ser tan tah ko an ni chun sukbo tum chuong naw hai sien; ser la tan lo ko anni chun tan chuong bok naw raw hai se.
19. Sertan hi ieng khom a ni naw a, sertan lo khom ieng khom a ni chuong bok nawh. A poimaw tak chu Pathien thupek zawm a nih.
20. Mi tin chu ko an ni laia an ngirhmun pangngaiah um raw se.
21. Bawi i ni laia ko i ni am? Chu chun sukbuoi naw sien che, zalen theina remchang i hmu ruok chun suok rawh.
22. Tu khom bawi a ni laia Lalpa ko chu Lalpa bawisuok a na; chuong ang bokin tu khom bawi ni lo koa um khom chu Krista bawi a nih.
23. Mana inchawk in ni tah a, mihriem bawiah um ta naw ro.
24. Unauhai, ieng ngirhmuna khom in um laia ko in ninaa chun Pathienah um zing ro.
25. Thienglamhai chungchang thua ruok chu Lalpa thupek ieng khom ka nei nawh. Amiruokchu, Lalpa lunginsietna leia mi ringum ka nina zarah ka ngaidan ka hril a nih.
26. Hun harsain a mi nang tak leiin mani ngirhmun pangngaia um el tha takin ka ngai.
27. Nuhmei nei ta chun the tum naw sien, a nei lo chun zong bok naw raw se.
28. I nei tah khomin thil suol i thaw naw a, nunghak thienglam khomin pasal a nei chun thil suol a thaw bok nawh. Amiruokchu, nuhmei pasal neihaiin hi dam sung huna hin harsatna tam tak tuok an tih, kei chun chuong laka inthok chun infihlimtir cheu ka nuom a nih.
29. Unauhai, hun a tawi tah em leiin hieng hi ka ti a nih. Tuta inthok chu nuhmei neihai khom nei lo angin,
30. lusunhai khom sun lo angin, lawmhai chu lawm naw angin, thil inchawtuhai chun an ni kol ding ni lo angin,
31. hi khawvel thila inhmanghai chun inhmang naw angin um hai sien ka nuom a nih. Hi khawvel um dan pangngai hi a bohmang mek a nih.
32. Lungkham nei loa in um ka nuompui cheu a nih. Nuhmei la nei naw chun Lalpa suklawm dingin Lalpa thilhai a'n voipui a.
33. Nuhmei nei ruok chun a nuhmei suklawmna dingin hi khawvel thil hi a'n voipui a,
34. a lungril a'n phir hlak. Pasal nei lo nuhmei le nunghak thienglam chun an taksa le thlarau vong thienghlim dingin Lalpa sin chauh an invoipui a; pasal nei chun a pasal suklawmna dingin khawvel thil a'n voipui hlak.
35. Chuong chu nangni thatna dinga ka hril a na, khuokhir ka tum naw cheu a, mawi taka in um theina ding le Lalpa rong bawl dinga in inpumpek theina dinga ka hril a nih.
36. Mi tu khomin nunghak thienglam a'n huolpuina chungthuah thaw indik loa inhre a, chu nunghak chu lengtul el ding a ni ta bok si a, innei ngei tula a hriet chun a nuom ang chun thaw sien la, inneipui el raw se, thil suol a ni nawh.
37. Amiruokchu, nuhmei nei lo dinga nor lui lei ni loa ama nuom thua nei naw tum tlat thei a ni ruok chun a nuom anga a thaw chu a tha a, a nuhmei huol a nei naw chu a tha.
38. Chuongchun, a nuhmei huol neitu chun a thaw tha a, a nei nawtu chun a thaw tha nawk zuol a nih.g
39. Nuhmei chu a pasal dam sung chun phuor a na; a pasal a thi pha ruok chu a nuom taphot nei thei a tih, amiruokchu, Lalpaa um mi a ni ding a nih.
40. Nei loa a um pangngaia a um chun a hlim lem ka ring. Kei khom hi Pathien Thlarau neiah kan ngai a nih.

  1Corinthians (7/16)