1Corinthians (6/16)  

1. Nangni lai tu khomin a unau dang leh thubuoi nei sien, mi thienghlimhai kuomah intlun loin ringnawtu kuomah a'n tlun lem ding am a ni?
2. Pathien mihai hi khawvel chungthu relpektu ding an nih ti in hriet naw maw? Khawvel chungthu relpektu ding in ni si chun thil chin tham reltu ding lem chun in tlak hle naw ding maw?
3. Dam sung thil chu hril lo, vantirkohai chungthu chen khom ei la rel ding a nih ti in hriet naw maw?
4. Chuleiin, dam sung thil rel ding in neiin Kohranin ienga khoma a ngai naw hai in inreltir ding am a ni?
5. Inzak a va hang um de! Unau lai thu rem thei mi var pakhat khom in um nawh tina a ni?
6. Ringtuin ringnawtu rel dinga a unau a khing tlat hi ieng am an ta le?
7. Nangni karah thubuoi in nei hin in tlawm der tina a nih. Ieng leia tlawm lem ni in rin am a na? A dawng lem ni khom iem a poi a?
8. Chuong nek hmanin mani unauhai poi tawktu le sukdawngtu in ni lem si a.
9. Mi rilohai chun Pathien ram hluo naw ni hai ti in hriet naw maw? Hlemin um naw ro. Inngai hmang hai, milem be hai, uire hai, mongkawhur hai le an chingpui hai,
10. rukru hai, mi duam hai, zu rui hmang hai, mi dem le hril siet hmang hai le hlem hmang haiin Pathien ram hluo naw ni hai.
11. Nangni laia thenkhat chu chuong ang mi chu in ni hlak a, nisienlakhom Lalpa Isu Krista hming le ei Pathien Thlaraua sawp fai le sukthieng le thiem inchangtir in ni tah.
12. "Ka ta dingin iengkim a thieng", sienkhom a tangkai vong chuong nawh. "Ka ta dingin iengkim a thieng," sienkhom ieng bawia khom um ka'n phal nawh.
13. Bu hi phing ta ding a na, phing khom bu ta ding a nih, sienkhom Pathienin sukbohmang ve veng a tih. Taksa hi inngaina ding a ni naw a, Lalpa ta ding a ni lem, Lalpa khom taksa ta ding a nih.
14. Pathienin Lalpa chu a keitho a, eini khom a thilthawtheina chun mi keitho veng a tih.
15. In taksa chu Krista taksa peng a nih ti in hriet naw am a ni? Krista taksa peng chu lain nawchizor pengah in siem ding am a ni? Siem lul lo e!
16. Miin nawchizor a'n zompui chun taksa pum khat an ni tah ti in hriet naw am a ni? 'An pahni chun taksa pum khat hung ni tang an tih' ti ziek a ni kha.
17. Lalpa inzompuitu ruok chu ama leh thlarauah pum khat an nih.
18. Inngaina suol hi bansan ro. Thil suol dang ieng khom miin a thaw chun a taksa puo tieng thil a na, inngaina suol ruok chu mani taksa chunga a thaw a nih.
19. Pathien pek cheu, nangnia um, Thlarau Thienghlim chengna tempul chu in taksa hi a nih ti in hriet naw am a ni? Nangni ta in ni ta nawh;
20. mana inchawk in ni tah. Chuleiin, in taksain Pathien chawimawi ro.

  1Corinthians (6/16)