1Corinthians (12/16)  

1. Unauhai, thlarau thilpekhai chu hre loa in um ka dit nawh.
2. Ringnawtu in ni lai khan ieng kong kongin amanih tong thei lo milem tienga zawr le thuoi hmangin in um ti in hriet kha.
3. Chuleiin, hi hi in hriet ka nuom: Pathien Thlaraua inthok chun tu khomin 'Isu chu tongsephurin um raw se' an ti ngai naw a, Thlarau Thienghlima inthok chauh naw chun tu khomin 'Isu chu Lalpa a nih' an ti thei bok nawh.
4. Thilpek chi tum tum a um a, sienkhom Thlarau chu pakhat a nih.
5. Rongbawlna chi tum tum a um a, sienkhom Lalpa chu pakhat a nih.
6. Thil thaw thei dan chi tum tum a um a, mi tin kuoma thawtheina petu Pathien ruok chu pakhat a nih.
7. Ei renga that tlangna dingin mi tinin Thlarau thuomna ei dong a.
8. Thenkhat kuomah Thlarau zara var taka thu hril theina a pek a; chu Thlarau bok chun mi dang kuomah thu hre taka hril theina a pek a;
9. a then kuomah chu Thlarau bok chun ringna a pek a; chu Thlarau thuhmun vek chun mi dang kuomah sukdam theina a pek a;
10. a then kuomah thilmak thawtheina a pek a; mi dang kuomah thu hril theina a pek a; mi dang kuomah thlarau indik le indik naw hriet theina a pek a; a then kuomah tong hriet lo chi tum tum a pek a, mi dang kuomah tong hriet lohai hrilfie theina a pek bok.
11. Hieng po po hi Thlarau pakhat sinthaw vong a na, a dit ang takin mi tin kuomah thilpek chi tum tum a pek a nih.
12. Taksa hi pum khat ni sienkhom bung tum tuma inthoka siem a na; bung hrang hrang inpengtuoin taksa pum khat an siem ang hin Kristaa chun pum khat ei nih.
13. Juda mi ei ni amanih, Grik mi ei ni amanih, bawi ei ni amanih ei ni naw amanih, ei rengin pum khata um dinga Thlarau pakhata baptis ei ni a, ei dawn dingin Thlarau pakhat pekin ei um bok a nih.
14. Taksa hi bung khat chauh ni loin bung tam taka siem a ni lem a.
15. Ke hin "Kut ka ni naw leiin taksaah ka thang nawh" ti ta sien, chu a ti lei chun taksaa thang lo a ni chuong nawh.
16. Nakawr hin, "Kei chu mit ka ni naw leiin taksaah ka thang nawh" ti sien, a ti lei chun taksaa thang lo a ni chuong nawh.
17. Taksa pumpui hi mit ni ta vong sien, ieng tin am ri hre thei ei ta? Nakawr ni ta vong sien, ieng tin am rim ei hriet thei ding?
18. Pathienin taksaa bung tum tum hi tul a tina taphotah a sie a nih.
19. An rengin bung khat chauh ni ta sien, taksa a um thei ding am a ni?
20. Bung tum tum um sienkhom taksa chu pum khat a nih.
21. Chuleiin, mit hin kut kuomah, "Ka mamaw naw che" a ti thei nawh; lu khomin ke kuomah "Ka mamaw naw che" a ti thei bok nawh.
22. Chuong nek hmanin, taksa bung hrat naw lema inlanghai khom hi makmawin an poimaw a nih.
23. Ei taksa bunga hmusitum deua ei ngaihai chu ei chei nasa lem hlak a, ei bunga inzapuium deua inlanghai khom inzaum lemin ei cheibawl hlak.
24. Ei bung mawi lemhai chu chei khom a ngai nawh. Pathienin taksa hi a rem khawm a, hmusitum deuhai chu a chawimawi lem a,
25. chuongchun, taksaa hin inlak hranna um loa bung tum tumhai hi lungruol taka an inngaituo tlang theina dingin a chuktuo a nih.
26. Bung pakhatin a tuor chun bung dang po poin an tuor vong a, bung pakhat chawimawia a um chun bung dang po poin an lawm ve vong a nih.
27. Tuhin nangni hi Krista taksa chu in ni a, a bunghai in ni bok.
28. Pathienin a kohranah hieng mihai hi a sie a, pakhatnaah tirkohai, pahninaah zawlneihai, pathumnaah zirtirtuhai, a dotah thil mak thaw theihai, a nawkah sukdam theina neihai, mi thangpui theituhai, rorel thiemhai le tong hriet lo chi tum tum neihai.
29. An rengin tirko an ni vong am a ni? An rengin zawlnei an ni vong am a ni? An rengin zirtirtu an ni vong am a ni? An rengin thil mak an thaw thei vong am a ni?
30. Sukdam theina thilpek an dong vong naw a, tong hriet loin an tong vong naw a, hrilfie theina an dong vong bok nawh.
31. Thlarau thilpek poimaw lemhai chu dong chak hle ro. Tu hin lampui tha tak chu hang kawkhmung ka ti cheu.

  1Corinthians (12/16)