1Corinthians (11/16)  

1. Keiin Krista ka enton ang hin nangni khomin mi enton ve ro.
2. Iengkimah in mi hriet zing hlak lei le thucha ka'n hlan sawng cheu ang taka in vong tlat leiin ka'n pak cheu.
3. Hi hi in hriet ka nuom: Pasal taphot lu chu Krista a na, nuhmei lu chu pasal a na, Krista lu chu Pathien a nih.
4. Pasal tu khom lukhum khuma tongtai amanih le thuhril amanih chun a lu a sukmuolpho a nih.
5. Chun, nuhmei tu khom lukhum khum loa tongtai amanih le thu hril taphot chun a lu a sukmuolpho a nih, chuong ang chu met kol leh angkhat zing a nih.
6. Nuhmeiin lukhum a khum si naw chun a lu met kol law law raw se. Amiruokchu, nuhmei ta dingin lu vaw amanih le met kol amanih chu thil inzakum a ni si leiin lukhum khum raw se.
7. Pasal chu Pathien angpui le a ropuina a ni leiin lukhum a khum ding a ni nawh; nuhmei ruok chu pasal ropuina a nih.
8. Pasal chu nuhmeia inthoka siem a ni naw a, nuhmei ruok chu pasala inthoka siem a nih.
9. Pasal hi nuhmei ta dinga siem a ni naw a, nuhmei ruok chu pasal ta dinga siem a nih.
10. Hi lei le vantirkohai leiin nuhmei chun thuneitu hnuoia um a nizie inchikna a lu-ah a khum ding a nih.
11. Nisienlakhom, Lalpaa ruok chu nuhmei hi pasal thang loin a um thei naw a, pasal khom nuhmei thang loin a um thei bok nawh.
12. Nuhmei hi pasala inthoka siem a ni ang bokin pasal hi nuhmeia inthoka pieng a ni si a; nisienlakhom iengkim hi Pathiena inthoka suok vong a nih.
13. Hang ngaituo hman ta u, nuhmeiin lukhum khum loa Pathien kuoma a tongtai chu a awm hrim am?
14. Pasalin sam sei a put chun a ta dingin thil inzakum a nih ti in piengpui lungril puoksuok khomin in hriet el naw?
15. Nuhmeiin sam sei a put ruok chun a mawipui hle, sam sei chu ama inkhumna dinga pek a ni si a.
16. Ieng khom ni sien, hi hi tu khomin in selkal chun chuong thila chun keinin ching dan kan nei naw a, Pathien kohranhai khomin ei nei bok nawh.
17. Sakramen kil dan thua inchuktirna in zawm dan konga ruok chu ka'n pak thei naw cheu; in inkhawm hi thatpui nekin in sietpui lem a nih.
18. A hmasa takin, kohran inkhawmah nangni lai inthena a um hlak ti ka lo hriet a, iemani chenah ka ring deu hrim a nih.
19. Nangni lai ngaidan inang lo a suok ding a ni hrim a, chu chun nangni laia mi takhai chu suklang chieng a tih.
20. In inkhawm dan hi Lalpa zanbu kil dinga inkhawm khom in ni chie nawh.
21. Fak a hun pha tu khom nghak loin mani bu chawi seng in fak a, a then phingtama an la um laiin a then chu in lo inrui hman der ta hlak.
22. Hi hi ieng thil am an ta leh! Chuong anga fak le dawnna ding chu mani in in nei seng an naw am a ni? An naw leh, Pathien kohran chu hmusitin, a nei nawhai chu sukzak in tum am a ni? Ieng am hril tang ka ta? Ka'n pak ding cheu am a ni? Hi thua hin chu ka'n pak thei lul naw cheu.
23. Ka thu hril sawng cheu hi Lalpaa inthoka ka dong a nih. Khanga inmantira a um zan khan Lalpa Isun bei chu lak a, lawmthu a hril zoin a khoi a,
24. "Hi hi ka taksa, in ta ding chu a nih, in mi hriet zingna sikin hieng ang hin thaw hlak ro" a ti kha.
25. Chuong ang bokin, bu an fak khopin no chu a lak a, "Hi no hi ka thisena thuthlung thar chu a nih, in dawn po leh in mi hriet zingna sikin thaw hlak ro," a ti kha.
26. Chu bei chu fa a, no chu in dawn zatin Lalpa hung nawk hma khat a thina chu in puong a nih.
27. Chuleiin, tu khomin mawi naw taka Lalpa bei hi fa a, no hi a dawn chun Lalpa taksa le thisen lakah maw a phur a nih.
28. Mi tinin mani inbi chieng seng unla, chu hnungah bei chu fain no chu dawn chauh ro.
29. A fatu le dawntu chun Lalpa taksa a nih ti a pom si naw chun mani chungah rorelna intlun dingin a fakin a dawn a nih.
30. Hi lei hin nangni laia tam tak chu hrat loin in hrivoi a sie a, a then chu an thi ta bok.
31. Mani inbi chieng hmasa ni inla chu, ro relpekin ei um naw ding bah.
32. Ro relpeka ei um khomin khawvel mihai anga thiem naw changa ei um ve nawna dingin Lalpan a mi thunun hlak a nih.
33. Chuleiin, ka unauhai, Lalpa zanbu kil dinga in inkhawmin innghak tlang hlak ro.
34. In inkhawm chu thiem naw chang phana a hung ni nawna dingin, phingtam an um chun inah fa hmasa el raw hai se. Thil dang ruok chu ka hung pha la kawkhmung ka ti cheu.

  1Corinthians (11/16)