1Chronicles (5/29)  

1. Israel nau lutir Reuben chu nau lutir ni sienkhom a pa nuhmei zalpuia a khum a surporchea inthokin a nau lutir nina chu Josefa nauhai kuomah pek a ni tak leiin thlatuhai chanchin upat dan indota suinaah a piengvo anga sie a ni ta nawh.
2. Juda thlahai hin an unauhai khum hai sienkhom nau lutir nina chu Josefa chan a nih.
3. Israel nau lutir Reuben naupahai chu Hanok, Palu, Hezron le Karmi hai an nih.
4. Joel thlahai chu, a naupa Semaia, chu naupa Gog, chu naupa Simei,
5. chu naupa Mika, chu naupa Reaia, chu naupa Baal,
6. chu naupa Beera, Asuria lal Tiglat Pileser-in sala a thuoi chu a nih. Bera chu Reuben hnama an thuoitu a nih.
7. An thlatuhai hnam sui dana Reuben hnama sungkuo tin lukhaituhai chu lal Zeiel, Zekaria,
8. Azaz naupa Bela, chu naupa Sema, chu naupa Joel hai an nih. Anni chu Aroera inthoka Nebo le Baal Meon hmun chen an inzar a.
9. Gilead-a chun an ranhai an hung pung nasat leiin sak tieng chu Eufretis vadunga inthoka thlaler lutna chen an hang inzar phei a.
10. Saula inlal laiin Hagar-hai leh an indo a, an hne a, Gilead sak tienga an chengna biel po po chu an hluopek tah a nih.
11. Gad hnamhai chu anni ep Basan ramah Saleka chenin an um a.
12. An thuoitu lu tak chu Joel a na, a dottu chu Safam a na, a danghai chu Basana mi Janai le Safat an nih.
13. An laibunghai chu an sungkuo luhai peia tiemin Mikael, Mesulam, Seba, Jorai, Jakan, Zia le Eber, an rengin pasari an nih.
14. Hienghai hi Huri naupa Abihail naupahai an nih: ama chu Jaroa naupa a na, ama chu Gilead naupa a na, ama chu Mikael naupa a na, ama chu Jesisahi naupa a na, ama chu Jahdo naupa a na, ama chu Buza naupa a nih.
15. Ahi chu Abdiel naupa a na, ama chu Guni naupa a na, an sungkuoa lukhaitu tak a nih.
16. Gad hnamhai chu Gilead-a dam, Basan le a se vel khuoa hai le Saron phaia ran tlatna hmun tha chenin an inzar a.
17. Hieng chanchinhai po po hi Juda lal Jotham le Israel lal Jeroboam inlal laia thlatuhai chanchin suinaah ziek a nih.
18. Reuben hnam, Gad hnam le Manase hnam zatve laia mi huoisen thlang khawm, phaw le kawlhnam hmang thiem le thal kap thiem sipai an nei zat chu mi singli le sangli le zasari le sawmruk an nih.
19. Hagar mihai, Jetur mihai, Nefis mihai le Nodab mihai leh an indo a.
20. Indonaa chun thangpuiin an um a, indo lai chun thangpuitu dinga Pathien an ko leiin ama chun Hagar mihai le an inkoppuihai po po chu an kutah a pek a. Ama an ring leiin an tongtaina chu a don a nih.
21. Hagar mihai ran an manpek zat chu sanghawngsei singnga, beram nuoi hni le singnga, sabengtung sanghni a na, mihriem nuoi khat an man sa bok a.
22. Chu indonaa chun Pathienin a thangpui leiin an hmelmahai chu tam tak an that a nih. Sala thuoi an ni chenin chu ram chu an hluo ta zing a.
23. Manase thla hnam zatvehai chu tam tak an ni ta a, Basana inthoka Baal Hermon le Senir (Hermon tlang) chenin an um dar pei a.
24. Hienghai hi an sungkuo lukhaituhai chu an nih: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremia, Hodavia le Jahdiel. Chuonghai chu mi huoisen le hrat khawkheng, mi hmingthang, pahnam tina thuoitu luhai chu an nih.
25. Amiruokchu an pi le puhai chu Pathien lakah an ringum naw a, an hmaa Pathienin a sukbohmang hnamhai umna rama an pathienhai chu bein an inzor a.
26. Chuongchun, Israelhai Pathien chun Asuria lal Pul (Tiglath-Pileser) lungril chu a chok tho a, Reuben thlahai, Gad thlahai le Manase thla hnam zatve hai chu salah a man a, Hala, Habor, Hara le Gozan vadung ruoma chun a'n umtir a, tu chen hin an la um ta zing a nih.

  1Chronicles (5/29)