1Chronicles (19/29)  

1. Chuong thil hnunga chun Amonhai lal Nahas chu a thi a, a naupa Hanun chun a lalna chu a hung hluo ta a.
2. Davida chun, "A pain a mi lunginsiet ang bokin Nahas naupa Hanun chu lunginsiet veng ka tih" a ta, a pa a sunpuina thu hril dingin a aiaw mi a tir a.
3. Amon thlahai ram an va tlung chun Amon milunhai chun Hanun kuomah, "Davida hin i pa a'n za leia sunpuina thu hril dinga mi a hung tir ni i ring am a ni? A pei thlak theina ding chea i khuo thlithlai ding le enthla dinga a mihai a hung tir a ni naw maw?" an ta.
4. Chuongchun, Davida mi hung tirhai chu Hanun chun a man a, an khakhmul a vaw kolpek a, an silfenhai chu an mongtam chena insingin a tanpek a, a'n fetir ta a.
5. Chuonga muolphona an tuok thu Davida an hril chun a tuok dingin mi a tir a, anni chu an inzak hle a. Lal chun, "In khakhmul inthang sei hma khat chu Jeriko-ah um zing unla, chu zoah hung chau ro" tiin thu a'n cha a.
6. Amon mihai chun Davida hnarah thil rimsie an lo inchang tah ti an hung hriet chun Hanun le Amon mihai chun Aram Naharaim (Mesopotamia hmar thlang) le Aram Maaka le Zobaa inthoka tawlailir le tawlailir khaltuhai ruoina dingin tangkaruo kilogram singthum le sangli an thon a.
7. Tawlailir le a khaltu singthum le sanghni an ruoihai le Maaka lal le a sipaihai chu an hung a, Medeba bulah an inkul a, Amonhai khomin an khawpuihaia inthokin an mihai an khawm a, indo dingin an inthok suok a
8. Davidan chu chu a hrietin Joab le a mihai, ral do thiemhai po po chu a tir a.
9. Amon mihai chu an hung suok a, kul kotkhar bula chun thanghmun an khaw a, lal dang hunghai ruok chu a hranin phulah an um a.
10. Joab chun a hma tieng le a hnung tieng an hung bei ding ti a hriet leiin Israel sipaihai laia a huoisen fal thal mi iemani zat Aram mihai bei dingin a thlang suok a.
11. A dang po chu a unaupa Abisai inrawina hnuoiah Amon thlahai bei dingin a sie a.
12. Joab chun, "Aram mihai kan ngam naw chun mi hung san unla, Amon thlahai in ngam naw leh hung san kan ti cheu.
13. Hrat takin um unla, ei mihai le ei Pathien khuohai sanin huoisen takin bei ei tiu. LALPAN tha a ti ang peiin thawng a tih" a ta.
14. Chuongchun, Joab le a rawihai chun Aram mihai chu an bei a, an hmaa chun an tlanse dur dur a.
15. Amon thlahaiin Aram mihai an tlansie ti an hriet chun anni khom Abisai hmaa chun an tlanse ve ta a, khuoa chun an lut a. Joab chun Jerusalem tieng a kirsan ta a.
16. Chun, Aram mihaiin Israelhai an ngam nawh ti an hmu chun mi an tir a, Eufretis vadung khela mi Aram mihai chu an inpung khawm nawk a, chuonghai chu Hadadezer sipai kawmandar Sobak chun a hung inrawi a.
17. Chu thu Davida an hril chun Israel mihai po po a khawm a, Jordan an kan a, indo dingin thanghmun an lo khaw a, an lo bei a.
18. Israelhai hmaa chun an tlanse a, Davida chun an tawlailir khaltu mi sangsarib bakah kea lawn pawl sipai singli a that a, an kawmandar Sobak khom a that bok a.
19. Hadadezer hnuoia lalhaiin Israelhai an ngam nawh ti an hmu chun Israelhai chu inremna an siempui a, an kut hnuoiah an um ta a. Chuongchun, Aramhai chun Amon thlahai chu an thangpui ngam nawk ta ngai nawh.

  1Chronicles (19/29)