1Chronicles (18/29)  

1. Chuong lai chun Davidan Filistinhai a bei a, a hne a, Gath le a se vel khuohai chu Filistinhai kuta inthokin a lakpek a.
2. Davida chun Moab-hai khom a hne a, a thu hnuoiah a sie a, sie an hung chawi hlak a.
3. Chu bakah, Zoba lal Hadadezer chun Hamat-a inthoka Eufretis vadung hrul hmar tieng chen nei tuma a bei leiin Davida chun a run a.
4. A tawlailir sangkhat, tawlailir khaltu mi sangsari le sipai singhni a manpek a. Sakor zakhat ti chauh naw chu an zaper tha a satpek vong a.
5. Zoba lal Hadadezer san dinga Damaskaa inthoka hung Aram sipaihai chu Davidan singhni le sanghni a lo that a.
6. Aramhai khawpui Damaskaa chun optu sipai a sie a, Aramhai chu a lalna hnuoiah an lut a, sie an hung chawi a. Davida chu a fena taphotah LALPAN hnena a'n changtir pei a.
7. Davida chun Hadadezer ofisarhai rangkachak phaw po po chu a lak khawm a, Jerusalemah a hung chawi a.
8. Chun, Hadadezer khuo Teba le Kun-a inthokin Davida chun dar tam tak a hung hawn bok a, chuonga inthok chun a nih a hnungin Solomonin dar tuizeng dam, dar ban pahni dam le bur le bel tam tak a siem chu.
9. Hamat lal Tou-in Davidan Zoba lal Hadadezer sipai po po a hne tah ti a lo hriet a.
10. Ama le khoma lo indo tah hlak Hadadezer a hne lei chun chibai buk le lawmpui dingin Tou chun a naupa Hadoram chu tangkaruo bel dam, rangkachak bel dam le dar bel dam inchawitir teuin Davida kuomah a tir a.
11. Chuong thilpekhai chu hnam dang lal a hne tah Edom hai, Moab hai, Amon hai, Filistin hai le Amalek haia inthoka a rallakhai a'n hlan hlak ang bokin LALPA kuomah a'n hlan a.
12. Zeruia naupa Abisai chun Chi Ruomah Edom mi singkhat le sangriet a that a.
13. Edom rama chun optu sipai a sie a, Edom mi po po chu Davida thu hnuoiah an hung um ta a. Davida chu a fena taphotah LALPAN hnena a'n changtir pei a.
14. Davida chu Israel ram po poa lal a hung ni ta a, mipuihai chungah ro indik tak le fel takin a rel a.
15. Zeruia naupa Joab chu sipai lu tak a na; Alihud naupa Jehosafat chu chanchin ziektu a na;
16. Ahitub naupa Zadok le Abiathar naupa Ahimelek hai chu thiempu an na; Savsa (Seraia) chu ziektu a na;
17. Jehoiada naupa Benaia chu Keret mihai le Pelet mihai hotu a na; Davida naupahai chu lal kuoma thurawn petu an nih.

  1Chronicles (18/29)