1Chronicles (13/29)  

1. Davida chun mi sangkhat chunga kawmandarhai le zakhat chunga kawmandar tinhai chu a'n rawnpui a.
2. Chu zoah Israel pungkhawmhai po po kuomah, "Tha in ti zawng a ni a, LALPA ei Pathien remti zawng a ni bok chun, Israel ram po poa ei unau la hung ve lohai le an kuoma um thiempuhai le Levi chihai, an khuo le ran tlatna hmuna chenghai po po chu hung ve dingin fiel ei tiu khai.
3. Ei Pathien Bawm hi la kir nawk tang ei tiu, Saula inlal sung po khan ei ngaiven der si naw a" a ta.
4. Pungkhawmhai po po chun thil indik niin an hriet a, an remti a.
5. Chuongchun, Davida chun Aigupta vadung Sihora inthoka Hamat khaw lutna chena Israel mi um po po chu Kiriat-Jearima inthoka Pathien Bawm chu Jerusalema la tung dingin a ko khawm vong a.
6. Davida le mi po po chu Judai rama Baala khuo, Kiriat Jearim an tia chun cherubim thla zar kara inthut LALPA hming chuongna Pathien Thuthlung Bawm chu la dingin an hang fe a.
7. Pathien Bawm chu Abinadab ina inthokin tawlailir tharin an fepui a, Uza le Ahio-in tawlailir chu an khal a.
8. Davida le Israel mi po po chun hla sakin, tingtang hai, perkhuong hai, khuong hai, darbenthek hai, tawtawrawt hai tumin, Pathien hmaah an lam suou suou el a.
9. Chun, Kidon hrizawl an hang tlung chun bawnghai chu an inpal leiin Bawm chu chel nghet tumin Uza chun a zuk ban a.
10. Chu phing leh LALPA lung chu Uza chungah a sen thut a, Bawm a chel lei chun a sukhlum a, chu hmuna chun Pathien hmaah a thi ta a.
11. Uza chunga LALPAN kut a thlak lei chun Davida lung chu a sen hle a, chu hmun chu tu chen hin Perez Uza ti a la ni zing.
12. Chu ni chun Davida chun Pathien a ti hle a, "Hieng hi a ni si chun, iengtin am Pathien Bawm chu ka hawn ngam ding a na?" a ta.
13. Chuleiin, Davida chun Thuthlung Bawm chu Davida khawpuiah hawn ta loin, Git mi Obed-Edom inah a sie ta lem a.
14. Obed-Edom ina chun Pathien Bawm chu thla thum a um a, a sungkuo le a thil nei po po chu iengkimah LALPAN mal a sawm a.

  1Chronicles (13/29)