1Chronicles (10/29)  

1. Filistinhai chun Israelhai chu an bei a, an hmaah Israelhai an tlansie a, Gilboa tlanga chun tam tak an that a.
2. Filistinhai chun Saula le a nauhai chu an hnot ngat ngat a, Jonathan le Abinadab le Malki-Sua hai chu an that a.
3. Saula thangna hmun lai chun an inbei nasa hle a, thal kaptuhai chun an hung hnot phak a, an inhliem a.
4. Saula chun a ralthuom chawitu kuomah, "I kawlhnam kha phawi la, mi hung sun tlang rawh, hieng sertan lohai hin mi uongkhum pal rawi an tih" a ta. Sienkhom, a ralthuom chawitu chun a sun ngam naw leiin Saula chun a kawlhnam chu a lak a, a baw ta a.
5. A ralthuom chawitu chun Saula a thi ti a hriet chun a kawlhnam chu a baw ve a, a thi ve ta a.
6. Chuongchun, Saula le a nau pathumhai chu an thi a, an thi ruolin an lalna khom a mang ta nghal a nih.
7. Ruoma um Israelhai chun sipai an tlansiet thu le Saula le a nauhai an thi thu an hriet charin an khuohai suoksanin an tlan dar chum chum a. Filistinhai chu an hung a, an va hluo ta a.
8. A zinga chun Filistinhai chu an ral thathai ralthuom va rok dingin an fe a, Gilboa tlanga Saula le a naupahai ruong chu an va hmu a.
9. Saula lu chu an lak a, an ralthuom chu an hlippek a, an lak a, an chanchin chu an pathien lem biekhai le mipuihai kuoma puong dar dingin Filistin ram pumpuiah zuolko an intlantir a.
10. Saula ralthuom chu an pathien tempulah an sie a, a lu chu an Dagon tempula chun an tar a.
11. Filistinhaiin Saula an soisak dan po po Gilead biela Jabes khaw mihaiin an lo hriet chun,
12. an mi huoisen po po chu an inthok suok a, Saula ruong le a naupahai ruong chu an va lak a, Jabes-ah an hung hawn a, an ruhai chu Jabes-a saisuo kung lien bulah an phum a, ni sari sunin bu an nghei a.
13. Saula chu LALPA lakah a ringum naw a, LALPA thu a zawm nuom naw a,
14. thuoitu dinga LALPA rawn nekin ramhuoi zawl, rau ko thiem le aisan thiemhai chen a rawn lem leiin LALPAN a sukhlum a, a ram khom Jesai naupa Davida kuomah a pek lem tah a nih.

  1Chronicles (10/29)