SongOfSongs 8/8     

מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי׃ .1
אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני׃ .2
שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני׃ .3
השבעתי אתכם בנות ירושלם מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ׃ .4
מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך׃ .5
שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה׃ .6
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃ .7
אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה׃ .8
אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז׃ .9
אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום׃ .10
כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף׃ .11
כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו׃ .12
היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני׃ .13
ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים׃ .14

  SongOfSongs 8/8