SongOfSongs 5/8   

באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃ .1
אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה׃ .2
פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם׃ .3
דודי שלח ידו מן החר ומעי המו עליו׃ .4
קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול׃ .5
פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני׃ .6
מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות׃ .7
השבעתי אתכם בנות ירושלם אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני׃ .8
מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו׃ .9
דודי צח ואדום דגול מרבבה׃ .10
ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב׃ .11
עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת׃ .12
לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר׃ .13
ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים׃ .14
שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון בחור כארזים׃ .15
חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃ .16

  SongOfSongs 5/8