SongOfSongs 4/8   

הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד׃ .1
שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם׃ .2
כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך׃ .3
כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים׃ .4
שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים׃ .5
עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה׃ .6
כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃ .7
אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים׃ .8
לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך׃ .9
מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים׃ .10
נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון׃ .11
גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום׃ .12
שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים׃ .13
נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים׃ .14
מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון׃ .15
עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו׃ .16

  SongOfSongs 4/8