Romans 2/16   

לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו׃ .1
וידענו כי משפט אלהים כפי האמת על עשי אלה׃ .2
ואתה בן אדם הדן את אשר פעלו כאלה ועשית כמעשיהם התחשב להמלט ממשפט האלהים׃ .3
או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולארך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלהים תדריך אתך לתשובה׃ .4
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃ .5
אשר ישלם לאיש כמעשהו׃ .6
למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עבד יתן את חיי העולמים׃ .7
ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעולה שמעו חרון אף וחמה׃ .8
צרה ומצוקה על כל נפש אדם עשה הרע על היהודי בראשונה וכן גם על היוני׃ .9
וכבוד והדר ושלום לכל עשה הטוב ליהודי בראשונה וכן גם ליוני׃ .10
כי אין משא פנים עם האלהים׃ .11
כי כל אלה אשר חטאו בלי תורה גם בבלי תורה יאבדו ואשר חטאו בתורה גם על פי התורה ישפטו׃ .12
כי לא שמעי התורה צדיקים לפני האלהים כי אם עשי התורה הם יצדקו׃ .13
כי הגוים אשר אין להם תורה בעשותם כדברי התורה מאליהם גם באין תורה הם תורה לנפשם׃ .14
בהראותם מעשה התורה כתוב על לבם ודעתם מעידה בהם ומחשבותם בקרבם מחיבות זאת את זאת או גם מזכות׃ .15
ביום אשר ישפט האלהים את כל תעלמות בני האדם ביד ישוע המשיח כפי בשורתי׃ .16
הן אתה נקרא בשם יהודי ונשענת על התורה והתהללת באלהים׃ .17
וידעת הראוי ובהיותך מלמד בתורה תבין בין טוב לרע׃ .18
ובטחת בנפשך להיות מוליך העורים ואור להלכים בחשך׃ .19
מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה׃ .20
ואתה אשר תורה אחרים את נפשך לא תורה אמרת לא תגנב והנך גנב׃ .21
אמרת לא תנאף ואתה נאף תשקץ את האלילים ואתה גזל את הקדש׃ .22
תתהלל בתורה ותנבל את האלהים בעברך את התורה׃ .23
כי שם האלהים בגללכם מחלל בגוים כאשר כתוב׃ .24
הן המילה מועילה אם תשמר את התורה אבל אם עבר אתה את התורה אז מילתך היתה לך לערלה׃ .25
לכן אם ישמר הערל את משפטי התורה הלא תחשב לו ערלתו למילה׃ .26
והערל מלדה המקים את התורה הלא הוא ידין אתך אשר יש לך הכתב והמילה ועברת את התורה׃ .27
כי לא הנראה מחוץ הוא היהודי ולא הנראה מחוץ בבשר היא המילה׃ .28
כי אם אשר בפנים הוא יהודי ומילה היא אשר בלב כפי הרוח ולא כפי הכתב אשר לא מבני אדם תהלתו כי אם מאת האלהים׃ .29

  Romans 2/16