Romans 15/16   

ועלינו החזקים לשאת חלשות הכשלים ואל נבקש הנאת עצמנו׃ .1
כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה׃ .2
כי גם המשיח לא בקש הנאת עצמו אלא ככתוב חרפות חורפיך נפלו עלי׃ .3
כי כל אשר נכתב מלפנים ללמדנו נכתב למען תהיה לנו תקוה בסבלנות ובתנחומות הכתובים׃ .4
ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃ .5
אשר תכבדו בנפש אחת ובפה אחד את האלהים אבי אדנינו ישוע המשיח׃ .6
על כן תקבלו איש את אחיו כאשר גם המשיח קבל אתנו לכבוד האלהים׃ .7
ואני אמר כי ישוע המשיח היה למשרת בני המילה למען אמת האלהים לקים את ההבטחות אשר לאבות׃ .8
והגוים המה יכבדו את האלהים למען רחמיו ככתוב על כן אודך בגוים ולשמך אזמרה׃ .9
ואומר הרנינו גוים עמו׃ .10
ואומר הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃ .11
וישעיהו אמר והיה שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גוים יקוו׃ .12
ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש׃ .13
והנה אחי מבטח אני בכם כי גם אתם בעצמכם מלאי אהבת חסד ממלאים כל דעת ותוכלו להוכיח איש את רעהו׃ .14
אך העזתי מעט בכתבי אליכם הנה והנה כמזכיר אתכם על פי החסד הנתון לי מאת האלהים׃ .15
להיותי משרת ישוע המשיח לגוים ולכהן בבשורת האלהים למען יהיה קרבן הגוים רצוי ומקדש ברוח הקדש׃ .16
על כן יש לי להתהלל במשיח ישוע נגד האלהים׃ .17
כי לא אעז פני לדבר דבר זולתי אשר עשה המשיח בידי למען הטות באמר ובמעשה את לב הגוים לסור למשמעתו׃ .18
בגבורת אתות ומופתים ובגבורת רוח אלהים עד כי מלאתי מירושלים וסביבותיה ועד לאלוריקון את בשורת המשיח׃ .19
בהשתדלי להגיד את הבשורה לא במקמות אשר שם כבר נקרא שם המשיח לבלתי בנות על יסוד אחרים׃ .20
כי אם ככתוב אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו׃ .21
וזה הוא הדבר אשר נעצרתי בגללו פעם ושתים מבוא אליכם׃ .22
אבל כעת אשר אין עוד מקום לי בגלילות האלה ונכסף נכספתי לבא אליכם זה שנים רבות׃ .23
אבוא אליכם בלכתי לאספמיא כי מקוה אנכי לראותכם בעברי ואתם תשלחוני שמה ואשבעה מעט מכם בראשונה׃ .24
אמנם עתה אלכה ירושלימה לעזור את הקדושים׃ .25
כי מקדוניא ואכיא הואילו לתת משאת נדבה לאביוני הקדושים אשר בירושלים׃ .26
כי הואילו ואף מחיבים הם להם כי אם היה לגוים חלק בדברי הרוח אשר להם הלא עליהם לעזרם גם בדברי הגוף׃ .27
לכן כשגמרתי את זאת וחתמתי להם הפרי הזה אז אעברה דרך ארצכם לאספמיא׃ .28
ויודע אנכי כי בבאי אליכם אבוא במלא ברכת בשורת המשיח׃ .29
ואני מעורר אתכם אחי באדנינו ישוע המשיח ובאהבת הרוח להתאמץ אתי בהעתיר בעדי אל האלהים׃ .30
למען אשר אנצל מהסוררים בארץ יהודה ויערב על הקדושים שמושי לשם ירושלים׃ .31
ואשר אבוא אליכם במשחה ברצון אלהים ואנפש עמכם׃ .32
ואלהי השלום עם כלכם אמן׃ .33

  Romans 15/16