Romans 12/16   

ועתה הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלהים אשר תשימו את גויותיכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלהים והיתה זאת עבודתכם השכלית׃ .1
ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃ .2
כי על פי החסד הנתן לי אמר אני לכל איש ואיש מכם לבלתי רום לבבו למעלה מן הראוי כי אם יהי צנוע במחשבותיו כפי מדת האמונה אשר חלק לו האלהים׃ .3
כי כאשר בגוף אחד יש לנו אברים הרבה ואין פעלה אחת לכל האברים׃ .4
כן אנחנו הברים גוף אחד במשיח וכל אחד ואחד ממנו אבר לחברו הוא׃ .5
ויש לנו מתנות שנות כפי החסד הנתן לנו אם נבואה תהי כפי מדת האמונה׃ .6
ואם לאיש שמוש יעמל בשמוש ואם מורה בהוראה׃ .7
ואם מוכיח בתוכחה הנותן יעשה בתם לבב והמנהיג בשקידה והגמל חסד בסבר פנים יפות׃ .8
האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃ .9
באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃ .10
שקדו ואל תעצלו התלהבו ברוח עבדו את האדון׃ .11
שמחו בתוחלת סבלו בצרה שקדו על התפלה׃ .12
השתתפו בצרכי הקדושים רדפו הכנסת ארחים׃ .13
ברכו את רדפיכם ברכו ואל תקללו׃ .14
שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃ .15
לב אחד יהי לכלכם אל תהלכו בגדלות כי אם התנהגו עם השפלים אל תהיו חכמים בעיניכם׃ .16
אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃ .17
אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃ .18
אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃ .19
לכן אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על ראשו׃ .20
אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃ .21

  Romans 12/16