Psalms 98/150   

מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו׃ .1
הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו׃ .2
זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו׃ .3
הריעו ליהוה כל הארץ פצחו ורננו וזמרו׃ .4
זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה׃ .5
בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה׃ .6
ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה׃ .7
נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו׃ .8
לפני יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים׃ .9

  Psalms 98/150