Psalms 97/150   

יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃ .1
ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו׃ .2
אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃ .3
האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃ .4
הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ׃ .5
הגידו השמים צדקו וראו כל העמים כבודו׃ .6
יבשו כל עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו לו כל אלהים׃ .7
שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה׃ .8
כי אתה יהוה עליון על כל הארץ מאד נעלית על כל אלהים׃ .9
אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃ .10
אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה׃ .11
שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃ .12

  Psalms 97/150