Psalms 96/150   

שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל הארץ׃ .1
שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו׃ .2
ספרו בגוים כבודו בכל העמים נפלאותיו׃ .3
כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים׃ .4
כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה׃ .5
הוד והדר לפניו עז ותפארת במקדשו׃ .6
הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃ .7
הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לחצרותיו׃ .8
השתחוו ליהוה בהדרת קדש חילו מפניו כל הארץ׃ .9
אמרו בגוים יהוה מלך אף תכון תבל בל תמוט ידין עמים במישרים׃ .10
ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו׃ .11
יעלז שדי וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער׃ .12
לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו׃ .13

  Psalms 96/150