Psalms 93/150   

יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט׃ .1
נכון כסאך מאז מעולם אתה׃ .2
נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃ .3
מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃ .4
עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש יהוה לארך ימים׃ .5

  Psalms 93/150