Psalms 88/150   

שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי יהוה אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך׃ .1
תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרנתי׃ .2
כי שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו׃ .3
נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל׃ .4
במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו׃ .5
שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות׃ .6
עלי סמכה חמתך וכל משבריך ענית סלה׃ .7
הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא׃ .8
עיני דאבה מני עני קראתיך יהוה בכל יום שטחתי אליך כפי׃ .9
הלמתים תעשה פלא אם רפאים יקומו יודוך סלה׃ .10
היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון׃ .11
היודע בחשך פלאך וצדקתך בארץ נשיה׃ .12
ואני אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך׃ .13
למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני׃ .14
עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה׃ .15
עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני׃ .16
סבוני כמים כל היום הקיפו עלי יחד׃ .17
הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך׃ .18

  Psalms 88/150