Psalms 87/150   

לבני קרח מזמור שיר יסודתו בהררי קדש׃ .1
אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב׃ .2
נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה׃ .3
אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עם כוש זה ילד שם׃ .4
ולציון יאמר איש ואיש ילד בה והוא יכוננה עליון׃ .5
יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד שם סלה׃ .6
ושרים כחללים כל מעיני בך׃ .7

  Psalms 87/150