Psalms 85/150   

למנצח לבני קרח מזמור רצית יהוה ארצך שבת שבות יעקב׃ .1
נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה׃ .2
אספת כל עברתך השיבות מחרון אפך׃ .3
שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו׃ .4
הלעולם תאנף בנו תמשך אפך לדר ודר׃ .5
הלא אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו בך׃ .6
הראנו יהוה חסדך וישעך תתן לנו׃ .7
אשמעה מה ידבר האל יהוה כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לכסלה׃ .8
אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו׃ .9
חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו׃ .10
אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף׃ .11
גם יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה׃ .12
צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו׃ .13

  Psalms 85/150