Psalms 84/150   

למנצח על הגתית לבני קרח מזמור מה ידידות משכנותיך יהוה צבאות׃ .1
נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל חי׃ .2
גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרחיה את מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי׃ .3
אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה׃ .4
אשרי אדם עוז לו בך מסלות בלבבם׃ .5
עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה׃ .6
ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון׃ .7
יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה׃ .8
מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך׃ .9
כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע׃ .10
כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃ .11
יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך׃ .12

  Psalms 84/150