Psalms 82/150   

מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט׃ .1
עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה׃ .2
שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו׃ .3
פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו׃ .4
לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ׃ .5
אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם׃ .6
אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו׃ .7
קומה אלהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים׃ .8

  Psalms 82/150