Psalms 81/150   

למנצח על הגתית לאסף הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב׃ .1
שאו זמרה ותנו תף כנור נעים עם נבל׃ .2
תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו׃ .3
כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב׃ .4
עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע׃ .5
הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה׃ .6
בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה׃ .7
שמע עמי ואעידה בך ישראל אם תשמע לי׃ .8
לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר׃ .9
אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו׃ .10
ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי׃ .11
ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם׃ .12
לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו׃ .13
כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי׃ .14
משנאי יהוה יכחשו לו ויהי עתם לעולם׃ .15
ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך׃ .16

  Psalms 81/150