Psalms 80/150   

למנצח אל ששנים עדות לאסף מזמור רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה׃ .1
לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את גבורתך ולכה לישעתה לנו׃ .2
אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה׃ .3
יהוה אלהים צבאות עד מתי עשנת בתפלת עמך׃ .4
האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש׃ .5
תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו למו׃ .6
אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה׃ .7
גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה׃ .8
פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא ארץ׃ .9
כסו הרים צלה וענפיה ארזי אל׃ .10
תשלח קצירה עד ים ואל נהר יונקותיה׃ .11
למה פרצת גדריה וארוה כל עברי דרך׃ .12
יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה׃ .13
אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת׃ .14
וכנה אשר נטעה ימינך ועל בן אמצתה לך׃ .15
שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו׃ .16
תהי ידך על איש ימינך על בן אדם אמצת לך׃ .17
ולא נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא׃ .18
יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה׃ .19

  Psalms 80/150