Psalms 8/150   

למנצח על הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים׃ .1
מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃ .2
כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃ .3
מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃ .4
ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃ .5
תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו׃ .6
צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי׃ .7
צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים׃ .8
יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ׃ .9

  Psalms 8/150