Psalms 76/150   

למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו׃ .1
ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון׃ .2
שמה שבר רשפי קשת מגן וחרב ומלחמה סלה׃ .3
נאור אתה אדיר מהררי טרף׃ .4
אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם׃ .5
מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס׃ .6
אתה נורא אתה ומי יעמד לפניך מאז אפך׃ .7
משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה׃ .8
בקום למשפט אלהים להושיע כל ענוי ארץ סלה׃ .9
כי חמת אדם תודך שארית חמת תחגר׃ .10
נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כל סביביו יובילו שי למורא׃ .11
יבצר רוח נגידים נורא למלכי ארץ׃ .12

  Psalms 76/150