Psalms 70/150   

למנצח לדוד להזכיר אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה׃ .1
יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃ .2
ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃ .3
ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃ .4
ואני עני ואביון אלהים חושה לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל תאחר׃ .5

  Psalms 70/150