Psalms 66/150   

למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ׃ .1
זמרו כבוד שמו שימו כבוד תהלתו׃ .2
אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃ .3
כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך יזמרו שמך סלה׃ .4
לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם׃ .5
הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה בו׃ .6
משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל ירימו למו סלה׃ .7
ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו׃ .8
השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו׃ .9
כי בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף כסף׃ .10
הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו׃ .11
הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה׃ .12
אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃ .13
אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי׃ .14
עלות מחים אעלה לך עם קטרת אילים אעשה בקר עם עתודים סלה׃ .15
לכו שמעו ואספרה כל יראי אלהים אשר עשה לנפשי׃ .16
אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני׃ .17
און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני׃ .18
אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי׃ .19
ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי׃ .20

  Psalms 66/150