Psalms 65/150   

למנצח מזמור לדוד שיר לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם נדר׃ .1
שמע תפלה עדיך כל בשר יבאו׃ .2
דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם׃ .3
אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך׃ .4
נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחקים׃ .5
מכין הרים בכחו נאזר בגבורה׃ .6
משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים׃ .7
וייראו ישבי קצות מאותתיך מוצאי בקר וערב תרנין׃ .8
פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי כן תכינה׃ .9
תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך׃ .10
עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן׃ .11
ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה׃ .12
לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו׃ .13

  Psalms 65/150