Psalms 64/150   

למנצח מזמור לדוד שמע אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי׃ .1
תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃ .2
אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃ .3
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃ .4
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃ .5
יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃ .6
וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃ .7
ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם׃ .8
וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃ .9
ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל ישרי לב׃ .10

  Psalms 64/150