Psalms 61/150   

למנצח על נגינת לדוד שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי׃ .1
מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני׃ .2
כי היית מחסה לי מגדל עז מפני אויב׃ .3
אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה׃ .4
כי אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך׃ .5
ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר ודר׃ .6
ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו׃ .7
כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום׃ .8

  Psalms 61/150