Psalms 60/150   

למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו׃ .1
הרעשתה ארץ פצמתה רפה שבריה כי מטה׃ .2
הראיתה עמך קשה השקיתנו יין תרעלה׃ .3
נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה׃ .4
למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך ועננו׃ .5
אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד׃ .6
לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי׃ .7
מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי׃ .8
מי יבלני עיר מצור מי נחני עד אדום׃ .9
הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו׃ .10
הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃ .11
באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו׃ .12

  Psalms 60/150